Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Assamese GPL-2.0 59% 581 3,512 86
Bengali (India) GPL-2.0 59% 569 3,389 134
Bosnian GPL-2.0 2% 1,379 7,041 15
Bulgarian GPL-2.0 4% 1,353 6,995 17
Catalan GPL-2.0 76% 337 2,182 100
Chinese (Simplified) (zh_CN) GPL-2.0 98% 19 165 7
Chinese (Traditional) (zh_TW) GPL-2.0 96% 53 369 16
Croatian GPL-2.0 4% 1,353 6,995 20
Czech GPL-2.0 3
Danish GPL-2.0 15% 1,203 6,381 5
Dutch GPL-2.0 49% 711 4,382 170 2
English This translation is used for source strings. GPL-2.0 435
English (United Kingdom) GPL-2.0 73% 371 2,311 76
Finnish GPL-2.0 54% 651 4,443 69
French GPL-2.0 82% 255 1,732 82
Friulian GPL-2.0 33% 940 5,153 52
German GPL-2.0 71% 408 2,510 120
Gujarati GPL-2.0 57% 606 3,817 74
Hindi GPL-2.0 39% 855 4,888 105
Hungarian GPL-2.0 55% 637 4,273 78 4
Icelandic GPL-2.0 1% 1,403 7,086 12
Indonesian GPL-2.0 0% 1,411 7,055 8
Italian GPL-2.0 98% 21 197 9
Japanese GPL-2.0 80% 279 1,843 158 1
Kabyle GPL-2.0 0% 1,418 7,108
Kannada GPL-2.0 59% 581 3,512 75
Korean GPL-2.0 68% 445 2,783 155
Malay GPL-2.0 1% 1,397 7,083 2
Malayalam GPL-2.0 54% 651 4,186 92
Marathi GPL-2.0 59% 581 3,512 70
Norwegian Bokmål GPL-2.0 3% 1,373 7,047 5
Odia GPL-2.0 42% 821 4,710 71
Polish GPL-2.0
Portuguese GPL-2.0 70% 412 2,570 110
Portuguese (Brazil) GPL-2.0 73% 378 2,347 220
Punjabi GPL-2.0 47% 741 4,371 73
Romanian GPL-2.0 3% 1,373 7,029 14
Russian GPL-2.0 95% 59 413 82
Serbian GPL-2.0 19% 1,144 6,250 42
Serbian (latin) GPL-2.0 5% 1,337 6,873 19
Slovak GPL-2.0 44% 788 4,762 70
Spanish GPL-2.0 77% 323 2,055 144
Swedish GPL-2.0 97% 41 384 84
Tamil GPL-2.0 59% 581 3,512 114
Telugu GPL-2.0 59% 581 3,512 102
Turkish GPL-2.0 56% 618 4,241
Ukrainian GPL-2.0
Please sign in to see the alerts.
Project website https://virt-manager.org/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/virt-manager/virt-manager/
Repository branch translations
Last remote commit Refresh translation .pot template da0b6476
Github Actions authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/virt-manager/virt-manager/
Filemaskpo/*.po
Number of strings 66,646
Number of words 334,076
Number of characters 2,245,237
Number of languages 47
Number of source strings 1,418
Number of source words 7,108
Number of source characters 47,771
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

EvTouch USB Graphics Tablet
EvTouch USB Graphics Tabletritplatta
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

<small>XML editing is disabled in 'Preferences'. Only enable it if you know what you are doing.</small>
<small>XML-redigering är avaktiverat i ”Inställningar”. Aktivera det endast om du vet vad du gör.</small>
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

Change guest resolution when the guest window size is changed. Only works with properly configured guest using spice and the desktop agent.
Ändra gästupplösningen när gästfönstrets storlek ändras. Fungerar endast med ordentligt konfigurerade gäster som använder spice och skrivbordsagenten.
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

Default CPU setting for new VMs. This is typically a tradeoff between performance
and migration compatibility: if using the 'copy host' option, your servers will need
identical CPUs in order to migrate the VM.
Standard CPU-inställningar för nya VM. Detta är typiskt en avvägning mellan prestanda
och migrationskompatibilitet: om alternativet ”kopiera värd” används kommer dina servrar
behöva identiska CPU:er för att kunna migrera VM:n.
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

By default, the migrated VM config is removed from the source host, and saved persistently on the destination host. The destination host is considered the new home of the VM.

If 'temporary' is selected, the migration is considered only a temporary move: the source host maintains a copy of the VM config, and the running copy moved to the destination is only transient, and will disappear when it is shutdown.
Som standard tas den migrerade VM:s konfiguration bort från källvärden, och sparas varaktigt på destinationsvärden. Destinationsvärden anses vara det nya hemmet för VM:n.

Om ”temporary” väljs anses migrationen bara vara en tillfällig flytt: källvärden behåller en kopia av VM-konfigurationen, och den körande kopian flyttad till värden är bara tillfällig, och kommer försvinna när den stängs av.
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

Tunnel migration through the libvirtd connection channel, rather than having the hypervisor open a separate network connection to the destination. The source libvirt instance connects directly to the destination libvirt instance.

This can simplify setup since no additional firewall ports need to be open, and will encrypt migration traffic if your libvirt connection is encrypted. But it can be difficult to make this work with SSH transport.
Tunnla migration genom libvirtd-förbindelsekanalen, snarare än att låta hypervisorn öppna en separat nätverksförbindelse till destinationen. Källans libvirt-instans ansluter direkt till destinationens libvirt-instans.

Detta kan förenkla uppsättningen eftersom inga ytterligare brandväggsportar behöver vara öppna, och kommer kryptera migrationstrafiken om din libvirt-förbindelse är krypterad. Men det kan vara svårt att få detta att fungera med SSH-transport.
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

<small>The OS directory tree must already exist. Creating an OS directory tree for remote
connections is not yet supported.</small>
<small>OS:ets katalogträd måste finnas först. Att skapa OS:ets katalogträd för fjärranslutningar
stödjs inte ännu.</small>
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

<small>The OS directory tree must already exist. To enable OS directory tree creation,
please install <a href="https://github.com/virt-manager/virt-bootstrap">virt-bootstrap</a></small>
<small>OS:ets katalogträd måste finnas först. För att göra det möjligt att skapa OS:ets katalogträd,
installera <a href="https://github.com/virt-manager/virt-bootstrap">virt-bootstrap</a></small>
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

<small>QEMU usermode session is not the virt-manager
default. It is likely that any pre-existing QEMU/KVM
guests will not be available. Networking options
are very limited. </small>
<small>En QEMU användarlägessession är inte standard för
virt-manager. Det är troligt att eventuella befintliga QEMU/KVM-
gäster inte kommer vara tillgängliga. Nätverksalternativen
är väldigt begränsade. </small>
2 hours ago
User avatar goeran

Translation changed

virt-manager / virt-managerSwedish

<span size='small'>Cloning does <u>not</u> alter the guest OS contents. If you need to do things
like change passwords or static IPs, please see the virt-sysprep(1) tool.</span>
<span size='small'>Kloning ändrar <u>inte</u> gäst-OS:ets innehåll. Om du behöver göra saker
som att ändra lösenord eller statiska IP:n, se då verktyget virt-sysprep(1).</span>
2 hours ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity