Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/contact This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fcaic This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policies This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/coc-response-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/community-publishing-platforms This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/edition-promotion-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/guiding-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/tickets This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
nav CC-BY-SA-3.0
2017-11-15: Update Diversity Advisor to Diversity & Inclusion Team Representative
2017-11-15: Çeşitlilik Danışmanını Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Ekibi Temsilcisi olarak güncelle
3 days ago
This position is appointed by members of the Fedora Diversity & Inclusion Team, with the approval of the Council.
Bu pozisyon, Konseyin onayı ile Fedora Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Ekibi üyeleri tarafından atanmaktadır.
3 days ago
The Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Diversity[Diversity & Inclusion Team] works on initiatives to assess and promote equality and inclusion within the Fedora contributor and user communities, and helps develop project strategy on diversity issues. The Diversity & Inclusion Team Representative connects the team's efforts to the Council.
Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Diversity[Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Ekibi], Fedora katkıda bulunanlar ve kullanıcı toplulukları arasında eşitliği ve dahil olmayı değerlendirme ve teşvik etme girişimleri üzerinde çalışmakta ve çeşitlilik konularında proje stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Ekibi Temsilcisi, ekibin çabaları ile Konsey arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.
3 days ago
*Diversity & Inclusion Team Representative*
*Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Ekibi Temsilcisi*
3 days ago
The Diversity & Inclusion, Engineering, and Mindshare representatives to the Fedora Council are responsible for ensuring that the team that fall under their area keep the information is up-to-date and removing teams that do not appear to be active. They are _not_ responsible for _providing_ the information. Representatives may delegate sections of their area as they see fit. Checks can be done at any time, but should be done around the branch date for each release at a minimum.
Fedora Konseyi'nin Çeşitlilik ve Katpsayıcılımk, Mühendislik ve Mindshare temsilcileri, kendi alanlarına giren ekibin bilgileri güncel tutmasını sağlamaktan ve etkin görünmeyen ekipleri kaldırmaktan sorumludur. Bilgileri _sağlamaktan_ sorumlu _değillerdir_. Temsilciler, uygun gördükleri şekilde bölgelerinin belirli kısımlarını devredebilir. Gözden geçirmeler herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak en azından her sürüm için dallanma tarihi civarında yapılmalıdır.
3 days ago
Read more about the xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc[Fedora Diversity & Inclusion Advisor's role] and the current Advisor's xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc#current-advisor[biography]:
xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc[Fedora Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Danışmanının rolü] ve şu anki danışmanının xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc#current-advisor[biyografisi] hakkında daha fazlasını okuyun:
3 days ago
Diversity & Inclusion Advisor: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Jflory7[Justin W. Flory]*
Çeşitlilik & Katpsayıcılımk Danışmanı: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Jflory7[Justin W. Flory]*
3 days ago
User avatar ersen

Glossary updated

fedora-docs-l10n/councilTurkish fedora-docs-l10n/council

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Danışmanı
3 days ago
The FCAIC is empowered to take action on Code of Conduct reports with an additional +1 from another core Council member or the Diversity & Inclusion Advisor and report back to Council.
FCAIC, Davranış Kuralları şikayetleri ile ilgili başka bir çekirdek Konsey üyesi veya Çeşitlilik ve Katpsayıcılımk Danışmanı'ndan birini de yanına alarak harekete geçme ve Konsey'e rapor verme yetkisine sahiptir.
3 days ago
Tom 'spot' Callaway does not currently possess any notable mutant powers. For 19 years (2001-2020), he was at Red Hat in a variety of roles including (but not limited to) Fedora Engineering Manager. He was the Fedora Packaging Committee chair (responsible for RPM Packaging Standards and Practices). He handled Fedora Legal tasks (and was the Fedora liason to Red Hat Legal). He served three consecutive elected terms on the Fedora Board from 2007 to 2011. In addition, he was responsible for the Aurora SPARC Linux Project, which was a port of Fedora to SPARC. This effort is long dead. He is worshipped by lemurs throughout the known universe. Currently he works on the Open Source Strategy and Marketing team at AWS (Amazon) as a Principal Open Source Evangelist.
Tom 'spot' Callaway şu anda herhangi bir kayda değer mutant güce sahip değil. 19 yıl boyunca (2001-2020) Red Hat'te Fedora Mühendislik Yöneticiliği dahil (ancak bununla sınırlı olmamak üzere) çeşitli görevlerde bulundu. (RPM Paketleme Standartlarından ve Uygulamalarından sorumlu) Fedora Paketleme Komitesi başkanıydı. Fedora Legal görevlerini üstlendi (ve Red Hat Legal'in Fedora irtibat görevlisiydi). 2007'den 2011'e kadar Fedora Kurulunda arka arkaya üç dönem seçilmiş olarak görev yaptı. Ayrıca, Fedora'nın SPARC mimarisi sürümü olan Aurora SPARC Linux Projesinden sorumluydu. Bu çaba uzun zaman önce sona erdi. Bilinen evren üzerinde lemurlar ona tapıyor. Şu anda AWS'de (Amazon) Açık Kaynak Strateji ve Pazarlama ekibinde Baş Açık Kaynak Savunucusu olarak çalışıyor.
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity