Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Albanian This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Arabic This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Azerbaijani This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 77% 2 129
Catalan This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
Filipino This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 11% 8 335
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Friulian This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
German This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Hungarian This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Malay This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Odia This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 11% 8 335
Persian This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Portuguese This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Portuguese (Portugal) This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 11% 8 335
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Swedish This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Telugu This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 337
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) b66305ee9
User avatar tigg authored 3 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/policies.po
Languages 24
Source strings 9
Source words 337
Source characters 2,166
Hosted strings 216
Hosted words 8,088
Hosted characters 51,984
The Fedora Council may choose to withdraw Fedora's support from events or other activities that involve fiscal sponsorship or use of Fedora trademarks when it determines that participation is not in the interests of the Fedora Project. Decisions to withdraw support will be published in venues normally used for Council decisions. Deliberation and reasoning for the decision should be public to the extent possible. The Council will engage with the committee/group/team that is involved with the event in question to ensure their input is considered.
Fedoran neuvosto voi päättää vetää Fedoran tuen tapahtumista tai muusta toiminnasta, johon liittyy verotuksellista sponsorointia tai Fedora-tavaramerkkien käyttöä, kun se päättää, että osallistuminen ei ole hankkeen Fedora-p Projektinct edun mukaista. Tuen peruuttamista koskevat päätökset julkaistaan paikoissa, joita tavallisesti käytetään neuvoston päätöksissä. Päätöksen pohdinnan ja perustelun tulisi olla mahdollisimman julkista. Neuvosto on yhteydessä komiteaan / /ryhmään / ryhmää/joukkueeseen, joka on mukana kyseisessä tapahtumassa varmistaakseen, että heidän panoksensa otetaan huomioon.
2 weeks ago
The Fedora Council may choose to withdraw Fedora's support from events or other activities that involve fiscal sponsorship or use of Fedora trademarks when it determines that participation is not in the interests of the Fedora Project. Decisions to withdraw support will be published in venues normally used for Council decisions. Deliberation and reasoning for the decision should be public to the extent possible. The Council will engage with the committee/group/team that is involved with the event in question to ensure their input is considered.
Fedoran neuvosto voi päättää vetää Fedoran tuen tapahtumista tai muusta toiminnasta, johon liittyy verotuksellista sponsorointia tai Fedora-tavaramerkkien käyttöä, kun se päättää, että osallistuminen ei ole Fedora-projektin edun mukaista. Tuen peruuttamista koskevat päätökset julkaistaan paikoissa, joita tavallisesti käytetään neuvoston päätöksissä. Päätöksen pohdinnan ja perustelun tulisi olla mahdollisimman julkista. Neuvosto on yhteydessä komiteaan / ryhmään / ryhmään, joka on mukana kyseisessä tapahtumassa varmistaakseen, että heidän panoksensa otetaan huomioon.
2 weeks ago
Unspent budget allocated to the $150 event program will be pulled into the Council budget at the end of each fiscal quarter.
150 dollarin tapahtumaohjelmaan osoitettu käyttämätön budjetti otetaan neuvoston budjettiin jokaisen finanssineljänneksen lopussa.
2 weeks ago
The Council has no objections to events being held in the local language or in English, and separate events can be held if there are multiple audiences. We encourage event organizers to specify the language(s) for their event.
Neuvostolla ei ole vastalauseita paikallisella kielellä tai englanniksi järjestettäville tapahtumille, ja erillisiä tapahtumia voidaan järjestää, jos yleisöjä on useita. Kannustamme tapahtuman järjestäjiä määrittelemään tapahtuman kielen (kielet).
2 weeks ago
Because we value participation over strict bureaucracy ('Friends' foundation!) candidates for Fedora elections may be accepted within a reasonable grace period after the deadline. However, be aware that this may mean missing out on Fedora Magazine interviews, town halls, and other opportunities for campaigning.
Koska arvostamme osallistumista – 'Ystävien' säätiö – yli tiukan byrokratian, Fedoran vaaleihin, ehdokkaat voidaan hyväksyä kohtuullisen lisäajan kuluessa määräajan jälkeen. Huomaa kuitenkin, että tämä voi tarkoittaa Fedora Magazine -haastattelujen, kaupungintalojen ja muiden kampanjamahdollisuuksien menettämistä.
2 weeks ago
The Fedora Project wants to advance free and open source software and as a pragmatic matter we recognize that some infrastructure needs may be best served by using closed source or non-free tools today. Therefore the Council is willing to accept closed source or non-free tools in Fedora’s infrastructure where free and open source tools are not viable or not available.
Hanke Fedora Project haluaa kehittää ilmaisia ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, ja käytännön asiana tunnustamme, että jotkut infrastruktuuritarpeet voidaan parhaiten palvella käyttämällä suljetun lähdekoodin tai ei-ilmaisia työkaluja tänään. Siksi neuvosto on valmis hyväksymään suljetun lähdekoodin tai ei-ilmaiset työkalut Fedoran infrastruktuurissa, jossa ilmaiset ja avoimen lähdekoodin työkalut eivät ole toteuttamiskelpoisia tai eivät ole saatavilla.
2 weeks ago
The Council supports greater efficiency in the infrastructure to allow more to be done, even when this means that we move away from self-hosted or self-maintained infrastructure.
Neuvosto tukee infrastruktuurin tehostamista, jotta voidaan tehdä enemmän, vaikka tämä tarkoittaa, että siirrymme pois itse ylläpidetystä tai itse ylläpidetystä infrastruktuurista.
2 weeks ago
Fedora Magazine is the venue for user-targeted communication and the Community Blog is the venue for contributor-targeted communication.
Fedora Magazine on käyttäjäkohtaisen viestinnän paikka ja Community Blog avustajakohtaisen viestinnän paikka.
2 weeks ago
The Council will have a regular face-to-face in November each year. The region will be dependent on the location of Council members at the time. We will also conduct in-person meetings at Flock and DevConf.CZ for Council members in attendance.
Neuvostolla on säännöllinen kasvotusten kunkin vuoden marraskuussa. Alue riippuu neuvoston jäsenten sijainnista tuolloin. Järjestämme myös henkilökohtaisia tapaamisia Flockissa ja DevConf.CZ: ssä läsnä oleville neuvoston jäsenille.
2 weeks ago
Additional Policies
Lisäkäytännöt
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity