Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/packaging-guidelines
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/packaging-guidelines.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 214fdf687
User avatar rffontenelle authored 14 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-packaging-guidelines/nav/
Filemask po/*/master/pages/ReviewGuidelines.po
Translation file Download po/fi/master/pages/ReviewGuidelines.po
References to the Fedora Packaging Guidelines
Viitteet Fedoran pakkausohjeisiin
a month ago
Please also note that while you may actually be able to build a package because all of its build-time dependencies are met, the package may still be non-installable (and thus useless) if its _runtime_ dependencies are not met. A package *MUST* not be built if any of its runtime dependencies are unsatisfied.
Huomaa myös, että vaikka saatat pystyä todella rakentamaan paketin, koska kaikki sen rakennusajan riippuvuudet täyttyvät, paketti voi silti olla asentamaton (ja siten hyödytön), jos sen _runtime_ riippuvuudet eivät täyty. Pakettia *EI TULE* rakentaa, jos jokin sen ajonaikaisista riippuvuuksista on tyytymätön.
a month ago
However, please keep in mind that you cannot do koji builds if all of the build dependencies are not met (because you cannot provide additional dependencies to koji) and when the time comes to build these packages, they must be built in order and you must wait between builds for the dependencies to make it into the appropriate branch of the distribution. For the devel branch (Rawhide) this happens frequently and can be automated using chain builds, but for release branches each package must make it all the way to stable before the next package in the chain can be built.
Muista kuitenkin, että et voi tehdä koji-koontiversioita, jos kaikki koontiversiot eivät täyty (koska et voi tarjota lisäriippuvuuksia kojille) ja kun on aika rakentaa nämä paketit, ne on rakennettava järjestyksessä ja sinun on odota rakenteiden välillä riippuvuuksia saadaksesi sen jakelun sopivaan haaraan. Kehityshaaralle (Rawhide) tämä tapahtuu usein ja se voidaan automatisoida ketjurakenteilla, mutta vapauttamista varten jokaisen paketin on saatava se vakaana ennen kuin ketjun seuraava paketti voidaan rakentaa.
a month ago
It is often useful to submit a package for review along with its dependencies in separate tickets. As long as the submitter sets up the Depends on: and Blocks: fields in bugzilla properly, this is not an issue, and it is perfectly possible to review these packages before the full dependency chain is in the distribution (by maintaining a local repository, building and installing the packages locally, or maintaining a Copr).
Usein on hyödyllistä toimittaa paketti tarkistettavaksi yhdessä sen riippuvuuksien kanssa erillisinä lippuina. Niin kauan kuin lähettäjä määrittää bugzillan riippuvuudet: ja estää: -kentät oikein, tämä ei ole ongelma, ja on täysin mahdollista tarkistaa nämä paketit ennen kuin koko riippuvuusketju on jakelussa (ylläpitämällä paikallista arkistoa, pakettien rakentaminen ja asentaminen paikallisesti tai Coprin ylläpito).
a month ago
A note on dependencies
Huomautus riippuvuuksista
a month ago
*SHOULD*: your package should contain man pages for binaries/scripts. If it doesn't, work with upstream to add them where they make sense.footnote:[xref:index.adoc#_manpages[Packaging Guidelines: Manpages\]] +
*PITÄISI*: pakettisi tulisi sisältää manuaalisia sivuja binääreille / skripteille. Jos se ei onnistu, lisää ylävirtaan lisätäksesi ne mihin sillä on järkeä. Jalkahuomautus: [xref: index.adoc # _manpages[Pakkausohjeet: Manpages\]] +
a month ago
*SHOULD*: If the package has file dependencies outside of /etc, /bin, /sbin, /usr/bin, or /usr/sbin consider requiring the package which provides the file instead of the file itself. footnote:[xref:index.adoc#_file_and_directory_dependencies[Packaging Guidelines: File and Directory Dependencies\]] +
*PITÄISI*: Jos paketilla on tiedostojen riippuvuuksia / etc: n ulkopuolella, / bin, / sbin, / usr / bin tai / usr / sbin harkitse paketin, joka toimittaa tiedoston, itse tiedoston sijaan. alaviite: [xref: index.adoc # _file_and_directory_dependencies[Pakkausohjeet: Tiedostojen ja hakemistojen riippuvuudet\]] +
a month ago
*SHOULD*: The placement of pkgconfig(.pc) files depends on their usecase, and this is usually for development purposes, so should be placed in a -devel pkg. A reasonable exception is that the main pkg itself is a devel tool not installed in a user runtime, e.g. gcc or gdb. footnote:[xref:index.adoc#_pkgconfig_files_foo_pc[Packaging Guidelines: Pkgconfig Files\]] +
*PITÄISI*: pkgconfig (.pc) -tiedostojen sijoittelu riippuu niiden käyttötavasta, ja tämä on yleensä kehitystarkoituksia varten, joten se tulisi sijoittaa -devel pkg: hen. Kohtuullinen poikkeus on, että tärkein paketti itse on kehitystyökalu, jota ei ole asennettu käyttäjän ajonaikaan, esim. gcc tai gdb. alaviite: [xref: index.adoc # _pkgconfig_files_foo_pc[Pakkausohjeet: Pkgconfig-tiedostot\]] +
a month ago
*SHOULD*: Usually, subpackages other than devel should require the base package using a fully versioned dependency. footnote:[xref:index.adoc#_requiring_base_package[Packaging Guidelines: Requiring Base Package\]] +
*PITÄISI*: Yleensä muiden alipakettien kuin develin on vaadittava peruspakettia käyttäen täysin versioitua riippuvuutta. alaviite: [xref: index.adoc # _requiring_base_package[Pakkausohjeet: Peruspakettia vaaditaan\]] +
a month ago
*SHOULD*: If scriptlets are used, those scriptlets must be sane. This is vague, and left up to the reviewers judgement to determine sanity. footnote:[xref:index.adoc#_scriptlets[Packaging Guidelines: Scriptlets\]] +
*PITÄISI*: Jos käytetään komentosarjoja, niiden tulee olla järkeviä. Tämä on epämääräistä ja jätetään arvostelijoiden päätettäväksi järkevyyden määrittämiseksi. alaviite: [xref: index.adoc # _scriptlets[Pakkausohjeet: Sovelmat\]] +
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 1,660 12,738
Translated 100% 56 1,660 12,738
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 4, 2021, 11:27 a.m.
Last author Ricky Tigg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity