Translation status

152 Strings 100% Translate
1,843 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-websites/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) dcb6396
User avatar lsg authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemaskgetfedora.org-redesign/*/LC_MESSAGES/messages.po
Translation file getfedora.org-redesign/sv/LC_MESSAGES/messages.po
User avatar None

Committed changes

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Committed changes a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Workstation.
Fedora ArbetsWorkstation.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Workstation
Fedora ArbetsWorkstation
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Silverblue is an immutable desktop operating system. Aiming at good support for container-focused workflows, this variant of Fedora Workstation targets developer communities.
Fedora Silverblue är oföränderligt-byggd operativsystem för skrivbordsanvändning. Den syftar på en bra stöd inom arbetsflöde fokuserade på virtuella behållare, denna variant av Fedora ArbetsWorkstation riktar sig till utvecklare.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

This is the immutable Linux workstation you've been waiting for.
Detta är den oföränderliga Linux arbetsstation du har väntat på.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Workstation is a polished, easy to use operating system for laptop and desktop computers, with a complete set of tools for developers and makers of all kinds.
Fedora ArbetsWorkstation är ett finslipat, användarvänligt operativsystem för bärbara och stationära datorer, med en komplett uppsättning av verktyg för utvecklare och skapare av alla slag.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Each stable RPM package published by the Fedora Project is signed with a GPG signature. By default, <code>dnf</code> and the graphical update tools will verify these signatures and refuse to install any packages that are not signed or have bad signatures. You should always verify the signature of a package before you install it. These signatures ensure that the packages you install are what was produced by the Fedora Project and have not been altered (accidentally or maliciously) by any mirror or website that is providing the packages.
Varje stabilt RPM-paket som publiceras av Fedora projektet signeras med en GPG-signatur. Normalt verifierar <code>dnf</code> och de grafiska uppdateringsverktygen dessa signaturer och vägrar att installera några paket som inte är signerade eller har felaktiga signaturer. Du bör alltid verifiera signaturen på ett paket före du installerar det. Dessa signaturer säkerställer att paketen du installerar är det som skapades av Fedora projektet och inte har modifierats (av misstag eller med ont uppsåt) av någon spegel eller webbsajt som tillhandahåller paketen.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

By downloading Fedora software, you acknowledge that you understand all of the following: Fedora software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not be exported, re-exported or transferred (a) to any country listed in Country Group E:1 in Supplement No. 1 to part 740 of the EAR (currently, Cuba, Iran, North Korea, Sudan & Syria); (b) to any prohibited destination or to any end user who has been prohibited from participating in U.S. export transactions by any federal agency of the U.S. government; or (c) for use in connection with the design, development or production of nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, or sounding rockets, or unmanned air vehicle systems. You may not download Fedora software or technical information if you are located in one of these countries or otherwise subject to these restrictions. You may not provide Fedora software or technical information to individuals or entities located in one of these countries or otherwise subject to these restrictions. You are also responsible for compliance with foreign law requirements applicable to the import, export and use of Fedora software and technical information.
Genom att hämta Fedoras programvara bekräftar du att du förstår följande: Fedoras programvara och tekniska information kan vara föremål för U.S. Export Administration Regulations (”EAR”) och andra av USA:s och andra länders lagar och får inte exporteras, återexporteras eller överföras (a) till något land uppräknat i Country Group E:1 i Supplement No. 1 till del 740 av EAR (för närvarande, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan & Syrien); (b) till någon förbjuden destination eller till någon slutanvändare som har förbjudits från att delta i USA:s exporttransaktioner av någon federal myndighet hos USA:s regering; eller (c) för användning i samband med designen, utvecklingen eller produktionen av nukleära, kemiska eller biologiska vapen, eller raketsystem, rymdfarkoster eller sondraketer, eller obemannade luftfarkost system. Du får inte hämta Fedoras programvara eller tekniska information om du befinner dig i ett av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa begränsningar. Du får inte tillhandahålla Fedoras programvara eller tekniska information till individer eller organisationer som befinner sig i ett av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa restriktioner. Du är även ansvarig för att följa andra länders lagkrav som är tillämpliga på importen, exporten och användningen av Fedoras programvara och tekniska information.
a month ago
User avatar ojn

Suggestion removed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Try running containers in the latest preview release of Fedora CoreOS.
Prova att köra behållar-applikationer i den senaste förhandsvisning av Fedora CoreOS.
a month ago
User avatar ojn

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Direct comments and corrections to the <a href="%(link)s">websites team</a>.
Skicka kommentarer och rättelser till <a href="%(link)s">gruppen för webbplatser</a>. Skicka kommentarer om svenska översättningen till <a href="mailto:tp-sv@listor.tp-sv.se">tp-sv@listor.tp-sv.se</a>.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 152 1,843 12,240
Translated 100% 152 1,843 12,240
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 16, 2020, 12:52 p.m.
Last author Gleb Vassiljev

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity