Translation status

415 Strings 100% Translate
2,226 Words 100%

Translation Information

Project website firewalld.org
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar erig0
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/firewalld/firewalld
Repository branch master
Last remote commit test(ipset): only check for ipset hash:mac if testing iptables backend d1a0f2d
Eric Garver authored 5 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/firewalld/master/
Filemask po/*.po
Translation file po/sv.po
User avatar None

Resource update

firewalld / masterSwedish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

firewalld / masterSwedish

Committed changes 6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

For host or network allow or denylisting deactivate the element.
För vitillåt- eller svartnekalistning av värdar eller nätverk deaktivera elementet.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

If a command entry on the whitelist ends with an asterisk '*', then all command lines starting with the command will match. If the '*' is not there the absolute command inclusive arguments must match.
Om en kommandopost på vitlistan slutar med en asterisk ”*” kommer alla kommandorader som startar med kommandot att matcha. Om en ”*” inte finns där måste det precisa kommandot inklusive argument matcha.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The context is the security (SELinux) context of a running application or service. To get the context of a running application use <tt>ps -e --context</tt>.
Kontexten är säkerhetskontexten (SELinux) av ett körande program eller tjänst. För att få kontexten för ett körande program använd <tt>ps -e --context</tt>.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The lockdown feature is a light version of user and application policies for firewalld. It limits changes to the firewall. The lockdown whitelist can contain commands, contexts, users and user ids.
Funktionen isolering är en lättversion av policyer för användare och program för firewalld. Det begränsar ändringar av brandväggen. Isoleringens vitlista kan innehålla kommandon, kontexter, användare och användar-id:n.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The passthrough rules are directly passed through to the firewall and are not placed in special chains. All iptables, ip6tables and ebtables options can be used.
Passageregler skickas direkt vidare till brandväggen och placeras inte i speciella kedjor. Alla flaggor till iptables, ip6tables och ebtables kan användas.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The priority is used to order rules. Priority 0 means add rule on top of the chain, with a higher priority the rule will be added further down. Rules with the same priority are on the same level and the order of these rules is not fixed and may change. If you want to make sure that a rule will be added after another one, use a low priority for the first and a higher for the following.
Prioriteten används för att sortera regler. Prioritet 0 betyder lägg till en regel först i kedjan, med en högre prioritet kommer regeln läggas till längre ned. Regler med samma prioritet ligger på samma nivå och ordningen mellan dessa regler är inte bestämd och kan ändras. Om du vill vara säker på att en regel kommer läggas till efter en annan, använd en lägre prioritet för den första och en högre för den följande.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The ipv argument of each option has to be ipv4 or ipv6 or eb. With ipv4 it will be for iptables, with ipv6 for ip6tables and with eb for ethernet bridges (ebtables).
Argumentet ipv i varje alternativ måste vara ipv4 eller ipv6 eller eb. Med ipv4 som står för iptables, med ipv6 för ip6tables och med eb för ethernätsbryggor (ebtables).
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

firewalld / masterSwedish

The direct configuration gives a more direct access to the firewall. These options require user to know basic iptables concepts, i.e. tables, chains, commands, parameters and targets. Direct configuration should be used only as a last resort when it is not possible to use other firewalld features.
Den direkta konfigurationen ger en mer direkt åtkomst till brandväggen. Dessa alternativ förutsätter att användaren känner till grundläggande begrepp i iptables, t.ex. tabeller, kedjor, kommandon, parametrar och mål. Direkt konfiguration bör bara användas som en sista utväg när det inte är möjligt att använda andra funktioner i firewalld.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 415 2,226 13,675
Translated 100% 415 2,226 13,675
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 12, 2020, 5:48 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity