English Swedish
Firewall Applet Panelprogram för brandvägg
Firewall Brandvägg
Firewall Configuration Brandväggskonfiguration
firewall;network;security;iptables;netfilter; brandvägg;nätverk;säkerhet;iptables;netfilter;
Select zone for interface '%s' Välj zon för gränssnittet ”%s”
Default Zone Standardzon
Select zone for connection '%s' Välj zon för anslutningen ”%s”
Failed to set zone {zone} for connection {connection_name} Kunde inte sätta zonen {zone} för anslutningen {connection_name}
Select zone for source '%s' Välj zon för källan ”%s”
Configure Shields Up/Down Zones Konfigurera sköldar upp-/ner-zoner
Here you can select the zones used for Shields Up and Shields Down. Här kan du välja zonerna som skall användas för sköldar upp och sköldar ner.
This feature is useful for people using the default zones mostly. For users, that are changing zones of connections, it might be of limited use. Denna funktion är användbar för folk som använder standardzoner för det mesta. För användare som byter zoner med anslutningar kan det vara av begränsad nytta.
Shields Up Zone: Sköldar upp-zon:
Reset To Default Återställ till standard
Shields Down Zone: Sköldar ner-zon:
About %s Om %s
Authors Författare
License Licens
Shields Up Sköldarna uppe
Enable Notifications Aktivera notifieringar