Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asturian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Burmese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Dutch This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
Filipino This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Friulian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
German This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 22% 7 361
Hebrew This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 11% 8 429
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 22% 7 410
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Odia This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 3
Persian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Portuguese (Portugal) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Russian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Slovak This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Swedish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Telugu This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 432
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/project
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/project.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 625fb14b0
User avatar omeritzics authored 6 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-project/nav/
Filemask po/*/master/pages/code-of-conduct.po
Languages 27
Source strings 9
Source words 432
Source characters 2,634
Hosted strings 243
Hosted words 11,664
Hosted characters 71,118
Code of Conduct
קוד התנהגות
a week ago
New contributor a week ago
If you have any questions or comments about this code, please open a ticket in the https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[Fedora Council Repository].
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä koodista, avaa lippu osoitteessa https://pagure.io/Fedora-C Council/tickets/issues[Fedoran neuvoston arkisto].
11 days ago
If you have witnessed or been part of an event that you believe violates this code, please report it by opening a private ticket in the https://pagure.io/coc/issues[Code of Conduct Repository]. Your ticket should include your description of the event and any relevant information. This ticket will be handled by the Fedora Project Leader and the Fedora Community Action and Impact Coordinator, along with other members of the Fedora Council and the Fedora/Red Hat Legal team, as appropriate.
Jos olet nähnyt tapahtuman tai ollut osa tapahtumaa, jonka uskot rikkovan tätä koodia, ilmoita siitä avaamalla yksityinen lippu osoitteessa https://pagure.io/coc/issues [Menettelyohjeiden arkisto]. Lippusi tulee sisältää kuvaus tapahtumasta ja kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tämän lipun käsittelevät Fedora-projektijohtaja ja Fedora-yhteisötoiminta- ja vaikutuskoordinaattori yhdessä muiden Fedora-neuvoston jäsenten ja tarvittaessa Fedora/Red Hat Legal -tiimin kanssa.
11 days ago
Remember that we're different. The strength of Fedora comes from its varied community, people from a wide range of backgrounds. Different people have different perspectives on issues. Being unable to understand why someone holds a viewpoint doesn't mean that they're wrong. Don't forget that it is human to err and blaming each other doesn't get us anywhere, rather offer to help resolving issues and to help learn from mistakes.
Muista, että olemme erilaisia. Fedoran vahvuus johtuu sen monipuolisesta yhteisöstä, ihmisistä, joilla on laaja tausta. Eri ihmisillä on erilaiset näkökulmat asioihin. Se, ettei kykene ymmärtämään, miksi jollakin on mielipide, ei tarkoita, että hän on väärässä. Älä unohda, että erehtyminen on inhimillistä ja toisten syyttäminen ei vie meitä mihinkään, vaan tarjoa apua ongelmien ratkaisemisessa ja oppimisessa virheistä.
11 days ago
When we disagree, we try to understand why. Disagreements, both social and technical, happen all the time and Fedora is no exception. It is important that we resolve disagreements and differing views constructively.
Kun olemme eri mieltä, yritämme ymmärtää miksi. Sekä sosiaalisia että teknisiä erimielisyyksiä tapahtuu koko ajan, eikä Fedora ole poikkeus. On tärkeää, että ratkaisemme erimielisyydet ja erilaiset näkemykset rakentavasti.
11 days ago
Be respectful. Not all of us will agree all the time, but disagreement is no excuse for poor behavior and poor manners. We might all experience some frustration now and then, but we cannot allow that frustration to turn into a personal attack. It's important to remember that a community where people feel uncomfortable or threatened is not a productive one. Members of the Fedora community should be respectful when dealing with other contributors as well as with people outside the Fedora community and with users of Fedora.
Ole kunnioittava. Kaikki meistä eivät ole samaa mieltä koko ajan, mutta erimielisyydet eivät ole tekosyy huonolle käytökselle ja huonoille tavoille. Saatamme kaikki kokea turhautumista silloin tällöin, mutta emme voi antaa turhautumisen muuttua henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi. On tärkeää muistaa, että yhteisö, jossa ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi tai uhattuna, ei ole tuottava. Fedora-yhteisön jäsenten tulee olla kunnioittavia suhtautuessaan muihin avustajiin, Fedora-yhteisön ulkopuolisten ihmisten ja Fedora-käyttäjien kanssa.
11 days ago
Be considerate. Your work will be used by other people, and you in turn will depend on the work of others. Any decision you take will affect users and colleagues, and you should take those consequences into account when making decisions.
Ole huomaavainen. Muut ihmiset käyttävät työsi, ja sinä puolestaan riipput muiden työstä. Kaikki tekemäsi päätökset vaikuttavat käyttäjiin ja kollegoihin, ja sinun on otettava nämä seuraukset huomioon päätöksenteossa.
11 days ago
This isn't an exhaustive list of things that you can't do. Rather, take it in the spirit in which it's intended - a guide to make it easier to be excellent to each other.
Tämä ei ole tyhjentävä luettelo asioista, joita et voi tehdä. Ota pikemminkin siinä hengessä, johon se on tarkoitettu - opas helpottamaan erinomaisen olemista toisilleen.
11 days ago
The Fedora community is made up of a mixture of professionals and volunteers from all over the world, working on every aspect of the distribution from coding through to marketing. Diversity is one of our huge strengths, but it can also lead to communication issues and unhappiness. To that end, we have a few ground rules that we ask people to adhere to when they're using project resources.
Fedora-yhteisö koostuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten sekoituksesta kaikkialta maailmasta, joka työskentelee jakelun kaikilla osa-alueilla koodauksesta markkinointiin. Monimuotoisuus on yksi suurimmista vahvuuksistamme, mutta se voi myös johtaa viestintäongelmiin ja onnettomuuteen. Tätä varten meillä on muutama perussääntö, joita pyydämme ihmisiä noudattamaan, kun he käyttävät projektiresursseja.
11 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity