Translation status

71 Strings 100%
2,209 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/pages/policy/edition-promotion-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 27 598 1 2
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 87% 3 138
nav CC-BY-SA-3.0 94% 1 3
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) bf3c56c41
User avatar vareli authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/index.po
Translation file Download po/sv/master/pages/index.po
More significant decisions are made through a process of *full consensus*. In order to pass, these decisions need three positive votes (+3) and _no_ negative votes (-1). A negative vote immediately halts the process and requires discussion. Therefore, in order to remain valid, negative votes must be supported with a specific concerns about the proposal, and suggestions for what could be changed in order to make the proposal acceptable. A vote of “0” is sometimes used to indicate a disagreement but willingness to stand aside; this should also be accompanied with an explanation.
Viktigare beslut görs genom en process av *fullständig enighet*. För att godkännas måste dessa beslut få tre positiva röster (+3) och _inga_ negativa röster (-1). En negativ röst stoppar omedelbart processen och kräver diskussion. Därför måste, för att vara giltiga, negativa röster stödjas med en specifik invändning mot förslaget, och förslag på vad som skulle kunna ändras för att göra förslaget acceptabelt. En röst av ”0” används ibland för att indikera avvikande åsikt men beredskap att stå åt sidan; detta bör också åtflöljas av en förklaring.
a month ago
This charter was approved by the Fedora Project Board on https://fedorahosted.org/council/ticket/13[Oct. 9th, 2014] and is in effect as of Nov. 26th, 2014. Any other significant changes will be noted here; smaller changes (minor wording or formating, etc., without impact on meaning) can be found in the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/commits/main[git repository] for Council documents.
Detta dokument godkändes av Fedoras projektstyrelse den https://fedorahosted.org/council/ticket/13[8 okt 2014] och gäller från 26 nov 2014. Alla övriga viktiga förändringar kommer att noteras här; smärre ändringar (mindre formuleringar eller formateringar etc., utan påverkan på betydelsen) går att hitta i https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/commits/main[git-förrådet] för rådsdokument.
a month ago
The previous https://fedoraproject.org/wiki/Board[previous governance structure (Fedora Board)] had five members directly appointed by Red Hat and five elected at large. The current structure is more complicated but has a much greater proportion of members selected by the community by election or merit. In the previous board structure, the Fedora Project leader had a special veto power; in the current model, all voting members can block on issues, with a valid reason. The FPL does not have a special veto, but does have a limited power to “unstick” things if consensus genuinely can't be reached and a decision needs to be made.
Den tidigare https://fedoraproject.org/wiki/Board[ledningsstrukturen (Fedorastyrelsen)] hade fem medlemmar direkt utsedda av Red Hat och fem valda av allmänheten. Den nuvarande strukturen är mer komplicerad men har en mycket större proportion av medlemmar som är utsedda av gemenskapen genom val eller förtjänst. I den tidigare styrelsestrukturen hade Fedoraprojektets ledare en speciell vetomakt; i den nuvarande modellen kan alla röstande medlemmar blockera på ärenden, med ett giltigt skäl. FPL:en har inte något speciellt veto, men har en begränsad makt att ”lösa upp” saker om konsensus verkligen inte kan nås och ett beslut måste fattas.
a month ago
These priorities will sometimes expose gaps where contributors need additional assistance, and allow them to seek it both within the community and by bringing in additional contributors to help, exclusively on their particular interest area if desired. While narrowing our focus in some areas, though, we must provide opportunities for exploration to all contributors within the framework of our core values and without impeding progress.
Dessa prioriteter kommer ibland uppvisa gap där medarbetare behöver ytterligare assistans, och låta dem att hitta den både inom gemenskapen och genom att introducera ytterligare medarbetare för att hjälpa till, exklusivt inom sitt intresseområde om så önskas. När vi inriktar vårt fokus på vissa områden måste vi dock erbjuda möjligheter för alla medarbetare att utforska inom ramverket och våra kärnvärden utan att hindra framsteg.
a month ago
We recognize that most Fedora community members do not have the luxury of working on Fedora full-time or as part of a paid position. The time commitment required for these roles comes simply from what is required to lead a large project like Fedora, and is not intended to be an artificial limit on who can participate. We know that that it can be a _pragmatic_ limit, and for that reason, the Council is responsible for extra effort to receive, recognize, be responsive to, and meaningfully reward the input of contributors offering their individual time.
Vi förstår att de flesta medlemmar av Fedoragemenskapen har inte lyxen av att kunna arbeta för Fedora på heltid eller som en del av en avlönad tjänst. Tidsåtagandet som krävs för dessa roller kommer helt enkelt från vad som krävs för att leda ett stort projekt som Fedora, och är inte avsett som en artificiell gräns för vem som kan delta. Vi vet att det kan vara en _praktisk_ begränsning, och av det skälet är rådet ansvarigt för att ta emot, erkänna, vara tillgänglig för och på ett meningsfullt sätt belöna bidraget från medarbetare som erbjuder sin individuella tid.
a month ago
Serving on the Fedora Council is a significant commitment of time and energy. Workload for the various roles will vary, but each will require a number of hours every week, and in most cases, the more, the better a Council member is able to do the job fully.
Att tjänstgöra i Fedorarådet är ett signifikant åtagande i tid och energi. Arbetsbelastningen för de olika rollerna kommer variera, men var och en kommer kräva ett antal timmar varje vecka och i de flesta fall, ju mer, dess bättre kan rådsmedlemmen göra jobbet fullt ut.
a month ago
Occasionally, when personal, private, or sensitive issues need to be discussed, a phone call might be used. A private mailing list and ticket tracking instance also exist for these situations, but will also only be used when dealing with these uncommon issues.
Ibland, när personliga, privata eller känsliga ärenden behöver diskuteras kan ett telefonsamtal användas. En privat sändlista och ärendehanteringsinstans finns också för dessa situationer, men den kommer också bara användas just för dessa ovanliga fall.
a month ago
The general policy of the Fedora Council is to default to open. Meetings are held in public IRC channels, and open to all Fedora users and contributors. Discussion is held in on a https://lists.fedoraproject.org/mailman/listinfo/council-discuss[public mailing list] open to all subscribers, and formal decisions will be recorded in a public ticket tracking system.
Den generella policyn för Fedorarådet är att som standard vara öppet. Möten hålls i en publik IRC-kanal, och är öppna för alla Fedoras användare och medarbetare. Diskussioner hålls i en https://lists.fedoraproject.org/mailman/listinfo/council-discuss[publik sändlista] som är öppen för alla prenumeranter, och formella beslut noteras i ett publikt ärendehanteringssystem.
a month ago
Additionally, the Fedora Project Leader will set aside regular times on IRC to meet with the community. Attendance is not mandatory for all members but is encouraged.
Dessutom kommer Fedoraprojektets ledare avsätta regelbundna tillfällen på IRC för möten med gemenskapen. Närvaro är inte obligatoriskt för alla medlemmar, men det uppmuntras.
a month ago
The Fedora Council is not driven by meetings or by tickets, but does hold https://fedoraproject.org/wiki/Council_Meetings[regular public IRC meetings] to discuss current issues, to clear through anything outstanding which can be quickly resolved, and to ensure that nothing important is left in limbo. All members are be expected to regularly communicate what's going on in their area, through blog posts or other public updates.
Fedorarådet drivs inte via möten eller inrapporterade problem, men det håller https://fedoraproject.org/wiki/Council_Meetings[regelbundna IRC-möten] för att diskutera aktuella ärenden, för att reda ut eventuellt utestående som snabbt kan redas ut, och för att säkerställa att inget viktigt faller mellan stolarna. Alla medlemmar förväntas regelbundet berätta vad som pågår inom sitt område, via bloggpubliceringar eller andra publika uppdateringar.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 71 2,209 14,754
Translated 100% 71 2,209 14,754
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 22, 2021, 1 a.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity