English Swedish
Fedora Council Charter Fedorarådets stadga
council-logo-500px.png council-logo-500px.png
The Fedora Council is our top-level community leadership and governance body. It is responsible for stewardship of the Fedora Project as a whole, and supports the health and growth of the Fedora Community. Fedorarådet är toppnivåorganet för gemenskapens ledarskap och styrning. Det är ansvarigt för förvaltningen av Fedoraprojektet i sin helhet, och stödjer hälsan och tillväxten av Fedoragemenskapen.
The Council is composed of a mix of representatives from different areas of the project, named roles appointed by Red Hat, and a variable number of seats connected to medium-term project goals. Decisions are made by a *consensus process*, in which we work together as a common team to find shared solutions and address concerns, with a focus on giving voice rather than on balance of power. Rådet är sammansatt av en blandning av representanter från olika områden inom projektet, namngivna roller som utses av Red Hat, och ett variabelt antal platser kopplat till projektmål på medellång sikt. Beslut tas genom en ”konsensusprocess”, i vilken vi arbetar tillsammans som en gemensam grupp för att hitta delade lösningar och hantera bekymmer, med ett fokus på att utgöra en röst snarare än maktbalans.
The Council is ultimately accountable for the Fedora Project as a whole, and is responsible for providing advice to and oversight of other Fedora governance bodies and teams as needed. Rådet är ytterst ansvarigt för Fedoraprojektet som en helhet, och svarar för att ge råd till och utöva tillsön över andra styrorgan och grupper inom Fedora vid behov.
Responsibilities Ansvar
The Council is responsible for issues of strategic importance for Fedora that require leadership and coordination across the various teams and subprojects to achieve. Rådet är ansvarigt för ärenden av strategisk betydelse för Fedora som kräver ett ledarskap och koordinering över de olika grupperna och undergrupperna för att uppnås.
*Its primary role is to identify the short, medium, and long term goals
of the Fedora community and to organize and enable the project to best
achieve them.* This is done in consultation with the entire Fedora
community through transparent, public discussion.
*Dess primära roll är att identifiera målen på kort, medel och lång sikt
för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra projekten för att
på bästa sätt uppnå dem.* Detta är gjort i konsultation med hela Fedoragemenskapen
genom en öppen, publik diskussion.
The Council *governs Fedora's financial resources*, working with our sponsor(s) to establish an annual budget allocated to support Fedora initiatives, including Fedora Ambassadors, Fedora-managed events, and other activities which advance the project's goals. Rådet *styr över Fedoras finansiella resurser*, arbetar med våra sponsorer för att etablera en årlig budget som allokeras för att stödja Fedoras initiativ, inklusive Fedoraambassadörer, Fedorahanterade evenemang, och andra aktiviteter som främjar projektets mål.
The Council also decides on issues regarding use of the Fedora *trademarks*, is responsible for final *arbitration of complaints* related to project policies and for *settling disputes* escalated from other committees or subgroups, and may handle *sensitive legal or personnel issues* which require research and discussion to protect the interests of the Fedora Project or its sponsor(s). Rådet bestämmer även i ärenden gällande användningen av Fedoras *varumärken*, är ansvarigt för det slutliga *avgörandet av klagomål* som gäller projektpolicyer och för att *lösa tvister* som eskaleras från andra kommittéer och undergrupper, och kan hantera *känsliga legala eller personliga ärenden* som kräver undersökningar och diskussion för att skydda Fedoraprojektets och dess sponsorers intressen.
Making Decisions Ta beslut
Consensus decision-making aims to be: Konsensusstyrt beslutsfattande syftar till:
*Agreement Seeking:* A consensus decision-making process attempts to help everyone get what they need.
*Söka samförstånd:* en konsensusstyrd beslutsfattandeprocess försöker att hjälpa alla att få vad de önskar.
*Collaborative:* Participants contribute to a shared proposal and shape it into a decision that meets the concerns of all group members as much as possible.
*Samarbeta:* deltagare bidrar till ett gemensamt förslag och formar det till ett beslut som möter intresset hos alla gruppmedlemmar så långt som möjligt.
*Cooperative:* Participants in an effective consensus process should strive to reach the best possible decision for the group and all of its members, rather than competing for personal preferences.
*Samverka:* deltagara i en effektiv konsensusprocess skall sträva efter att nå det bästa möjliga beslutet för gruppen och alla dess medlemmar, snarare än att slåss för personliga preferenser.
*Egalitarian:* All members of a consensus decision-making body should be afforded, as much as possible, equal input into the process. All members have the opportunity to present, and amend proposals.
*Jämlikhet:* alla medlemmar i ett konsensusdrivet beslutsfattande organ skall ges, så långt som möjligt, lika stort bidrag till processen. Alla medlemmar har möjligheten att presentera och komplettera förslag.
*Inclusive:* As many stakeholders as possible should be involved in the consensus decision-making process.
*Inkludering:* så många intressenter som möjligt skall vara inblandade i den konsensusdrivna processen för beslutsfattande.
*Participatory:* The consensus process should actively solicit the input and participation of all decision-makers
*Deltagande:* konsensusprocessen skall aktivt fråga efter inlägg och deltagande från alla beslutsfattare
— from https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_decision-making#Objectives[Wikipedia on Consensus decision-making] — från https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_decision-making#Objectives[Wikipedia on Consensus decision-making]
Many basic decisions are made through a process known as “*lazy approval*”, in which general consent is assumed unless valid objections are raised within a period of time — generally three to seven days, although the timeframe should be stated each time and should be proportionate to the impact of the action. This process is used for decisions with short-term consequences and which can be easily reversed. Any project member can ask for the deadline to be extended or the decision escalated to require full consensus. Många grundläggande beslut görs genom en process känd som ”*lat godkännande*”, i vilket allmänt samtycke antas om inte giltiga invändningar görs inom en viss tidsperiod — i allmänhet tre till sju dagar, men tidsramen skall anges varje gång och skall stå i proportion till åtgärdens inverkan. Denna process används för beslut med kortsiktiga konsekvenser och som enkelt kan upphävas. Alla projektmedlemmar kan be om att tidsgränsen förlängs eller att beslutet eskaleras till att kräva fullständig enighet.