The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Swedish
Usage: killproc -p pidfile -b binary program Användning: killproc -p pidfil -b binärprogram
Usage: killproc [-p pidfile] [ -d delay] {program} [-signal] Användning: killproc [-p pidfil] [ -d fördröjning] {program} [-signal]
Usage: pidfileofproc {program} Användning: pidfileofproc {program}
Usage: pidofproc [-p pidfile] {program} Användning: pidofproc [-p pidfil] {program}
Usage: status -p pidfile -b binary program Användning: status -p pidfil -b binärprogram
Usage: status [-p pidfile] {program} Användning: status [-p pidfil] {program}
Users cannot control this device. Användare kan inte styra denna enhet.
Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara aktiverat, men det är det inte
Waiting for interface ${device} IPv6 address(es) to leave the 'tentative' state Väntar på att IPv6-adresser till gränssnittet ${device} skall lämna tillståndet ”tentative”
WARN VARNING
WARNING VARNING
Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of '$tunnelmtu', ignored Varning: konfigurerade MTU:n "$IPV6TO4_MTU" för 6till4 överskrider maxgränsen för "$tunnelmtu", ignorerar
Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored Varning: gränssnittet "tun6to4" stöder inte "IPV6_DEFAULTGW", ignorerar
Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using encapsulation 'syncppp' Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "syncppp"
Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip' Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen "rawip"
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder skriptet ”ifdown” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder skriptet ”ifup” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.
You are using 'network' service provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder tjänsten ”network” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.