English Swedish
usage: ifdown <configuration> användning: ifdown <enhetsnamn>
Users cannot control this device. Användare kan inte styra denna enhet.
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder skriptet ”ifdown” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.
'network-scripts' will be removed from distribution in near future. ”network-scripts” kommer tas bort från distributionen inom en nära framtid.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well. Det rekommenderas att byta till ”NetworkManager” istället — den tillhandahåller också ”ifup/ifdown”-skript.
Device ${DEVICE} has MAC address ${FOUNDMACADDR}, instead of configured address ${HWADDR}. Ignoring. Enheten ${DEVICE} har MAC-adressen ${FOUNDMACADDR} istället för den konfigurerade adressen ${HWADDR}. Ignorerar.
usage: ifdown-routes <net-device> [<nickname>] användning: ifdown-routes <nätverksenhet> [<smeknamn>]
Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and restart (IPv6) networking Enheten "$DEVICE" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och starta om (IPv6-)nätverksanslutningen
Device '$DEVICE' isn't supported as a valid GRE device name. Enhet '$DEVICE' stöds inte som ett giltigt GRE-enhetsnamn.
Usage: ifup <configuration> Användning: ifup <enhetsnamn>
$0: configuration for ${1} not found. $0: konfiguration för ${1} hittades inte.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder skriptet ”ifup” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.
PHYSDEV should be set for device ${DEVICE} PHYSDEV borde ställas in för enheten ${DEVICE}
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan för enheten ${DEVICE}
$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. $alias-enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering.
ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV} FEL: kunde inte lägga till vlan ${VID} som ${DEVICE} på enhet ${PHYSDEV}
usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]
användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]
Missing config file $PARENTCONFIG. Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas.
error in $FILE: invalid alias number fel i $FILE: ogiltigt aliasnummer
error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen