The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Swedish
Configured devices: Konfigurerade enheter:
Currently active devices: Aktiva enheter:
DEBUG FELSÖK
Determining if ip address ${IPADDR} is already in use for device ${parent_device}... Avgör om ip-adressen ${IPADDR} används redan för enhetn ${parent_device}…
Determining IP information for ${DEVICE}... Bestämmer IP-information för ${DEVICE}...
Determining IPv6 information for ${DEVICE}... Bestämmer IPv6-information för ${DEVICE}…
Device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. Enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering.
Device '$device' doesn't exist Enheten "$device" finns inte
Device '$device' enabling didn't work Aktivering av enheten "$device" fungerade inte
Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring. Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar.
Device ${DEVICE} has MAC address ${FOUNDMACADDR}, instead of configured address ${HWADDR}. Ignoring. Enheten ${DEVICE} har MAC-adressen ${FOUNDMACADDR} istället för den konfigurerade adressen ${HWADDR}. Ignorerar.
Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first Enheten "$DEVICE" är redan uppe, stäng ner först
Device '$DEVICE' isn't supported as a valid GRE device name. Enhet '$DEVICE' stöds inte som ett giltigt GRE-enhetsnamn.
Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and restart (IPv6) networking Enheten "$DEVICE" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL och starta om (IPv6-)nätverksanslutningen
Device name does not seem to be present. Enhetsnamnet verkar inte finnas.
Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first Enheten "tun6to4" (från "$DEVICE") är redan uppe, stäng ner först
done. färdig.
Duplicate Address Detection: Duplicate addresses detected Detektering av dubblettadresser: dubblerade adresser upptäckta
Duplicate Address Detection: Please, fix your network configuration Detektering av dubblettadresser: rätta din nätverkskonfiguration
ERROR FEL