English Finnish
Connected: %(list_of_interface_names)s Yhdistetty: %(list_of_interface_names)s
Connected to Red Hat Insights Yhdistetty Red Hat Insights:een
Gateway Yhdyskäytävä
No usable disks selected. Yhtään käyttökelpoista levyä valittu.
No disks selected Yhtään levyä ei ole valittu
No disks selected. Yhtään levyä ei ole valittu.
No disks selected; please select at least one disk to install to. Yhtään levyä ei ole valittuna. Valitse ainakin yksi levy, jolle asennus tehdään.
No thin pool exists with the name "{}". Specify thin pools before thin volumes. Yhtään "{}"-nimistä ohutta varantoa ei ole olemassa. Määrittele ohuet varannot ennen ohuita taltioita.
total yhteensä
Total Yhteensä
summary yhteenveto
SUMMARY OF CHANGES YHTEENVETO MUUTOKSISTA
Connection failed Yhteys epäonnistui
Disconnected Yhteys katkaistu
1 subscription attached to the system yksi järjestelmään liitetty tilaus
Single Yksittäinen
Private key password: Yksityisen avaimen salasana:
Common languages Yleiset kielet
No additional disks detected Ylimääräisiä levyjä ei havaittu
Extra characters in proxy URL Ylimääräisiä merkkejä välityspalvelimen URL:ssä