Context English Finnish
An error occurred while activating your storage configuration. Tallennustilakokoonpanosi aktivoinnissa tapahtui virhe.
There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Olemassa olevassa tallennustilakokoonpanossa tai alkuasetuksissa, esimerkiksi kickstart-tiedostossa, on ongelma. Sinun on ratkaistava tämä asia, ennen kuin asennus voi jatkua. Käytettävissä on kuori, johon pääset painamalla ctrl-alt-f1 ja sitten ctrl-b 2.

Kun ongelma on ratkaistu, tallennuslaitteiden tunnistusta voidaan yrittää uudelleen. Jos et korjaa sitä, sinun on poistuttava asennusohjelmasta.
GUI|Storage Detailed Error Dialog _Exit Installer _Lopeta asennusohjelma
GUI|Storage Detailed Error Dialog _Retry _Yritä uudelleen
There was an error running the kickstart script at line %(lineno)s. This is a fatal error and installation will be aborted. The details of this error are:

%(details)s
Kickstart-komentosarjan suorittamisessa tapahtui virhe rivillä %(lineno)s. Tämä on kohtalokas virhe ja asennus keskeytetään. Virheen lisätiedot ovat:

%(details)s
The following error occurred while setting up the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Seuraava virhe tapahtui asennuksen aikana. Tämä on vakava virhe, ja asennus keskeytyy.
The following error occurred while installing the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Seuraava virhe tapahtui asennuksen aikana. Tämä on vakava virhe, ja asennus keskeytyy.
The following error occurred while installing the boot loader. The system will not be bootable. Would you like to ignore this and continue with installation? Käynnistyslatainta asennettaessa tapahtui virhe. Järjestelmää ei pysty käynnistämään. Ohitetaanko virhe ja jatketaan asennusta?
The following error occurred during the installation:

{details}

Would you like to ignore this and continue with installation?
Käynnistyslatainta asennettaessa tapahtui virhe:

{details}

Ohitetaanko virhe ja jatketaan asennusta?
%s is missing. Cannot setup firewall. %s puuttuu. Palomuuria ei voi määrittää.
You have not defined a root partition (/), which is required for installation of %s to continue. Et ole valinnut juuriosiota (/), jota tarvitaan, jotta %s-asennusta voidaan jatkaa.
You must create a new file system on the root device. Juurilaitteelle on luotava uusi tiedostojärjestelmä.
Your root partition must be on a device of type: %s. Juuriosiosi on oltava laitteessa tyyppiä: %s.
The LDL DASD disk {name} ({busid}) cannot be used for the installation. Please format it. LDL DASD -levyä {name} ({busid}) ei voi käyttää asennukseen. Alusta se.
It is recommended to create a new file system on your %(mount)s partition. On suositeltavaa luoda uusi tiedostojärjestelmä %(mount)s-osiolle.
Your %(mount)s partition is less than %(size)s which is lower than recommended for a normal %(productName)s install. %(mount)s-osiosi koko on alle %(size)s, joka on vähemmän kuin normaalille %(productName)s -asennukselle suositellaan.
Your %(mount)s partition size is lower than required %(size)s. %(mount)s-osiosi on pienempi kuin vaadittu %(size)s.
Your %(mount)s partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s) Osiosi %(mount)s on liian pieni %(format)s:n alustamiseen (sallittu koko on %(minSize)s:sta %(maxSize)s een)
Your %(mount)s partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s) Osiosi %(mount)s on liian iso %(format)s:n alustamiseen (sallittu koko on %(minSize)s:sta %(maxSize)s:een)
No valid boot loader target device found. See below for details. Kelvollista käynnistyslataimen kohdelaitetta ei löytynyt. Lisätietoja alapuolella.