English Finnish
Unable to create PID file PID-tiedoston luominen ei onnistu
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
%(product_name)s vaatii %(needed_ram)s Mt:a muistia asennusta varten, mutta tällä tietokoneella on vain %(total_ram)s Mt
The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB.
The %(product_name)s:n graafinen asennus vaatii %(needed_ram)s Mt muistia, mutta tällä tietokoneella on vain %(total_ram)s MB.

Press [Enter] to reboot your system.

Paina [Enter] käynnistääksesi järjestelmän uudelleen.
Not enough RAM Ei riittävästi RAM-muistia
Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Kokeile asennusta tekstitilassa suorittamalla:

"/usr/bin/liveinst -T"

pääkäyttäjän päätteessä.
Starting text mode. Käynnistetään tekstitila.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Asennuksen jatkaminen ei onnistu, järjestelmä tulee käynnistää uudelleen
Press ENTER to continue Paina ENTER jatkaaksesi
Please ssh install@%s to begin the install. Käytä komentoa ssh install@%s asennuksen aloittamiseksi.
Please ssh install@HOSTNAME to continue installation. Käytä komentoa 'ssh install@KONENIMI' asennuksen jatkamiseksi.
Graphical installation is not available. Starting text mode. Graafinen asennus ei ole käytettävissä. Käynnistetään tekstiasennus.
Text mode provides a limited set of installation options. It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead? Tekstitila tarjoaa rajoitetun joukon asennusvaihtoehtoja. Se ei tarjoa mukautettua osiointia levyn asettelun täydelliseen hallintaan. Haluatko käyttää sen sijaan VNC-tilaa?
X was unable to start on your machine. Would you like to start VNC to connect to this computer from another computer and perform a graphical installation or continue with a text mode installation? X ei kyennyt käynnistymään tällä koneella. Haluatko käynnistää VNC:n, jotta voit yhdistää tähän tietokoneeseen toiselta koneelta ja suorittaa graafisen asennuksen, vai jatkaa asennusta tekstitilassa?
Host name cannot be None or an empty string. Konenimi ei voi olla Ei mikään tai tyhjä merkkijono.
Host name must be 64 or fewer characters in length. Konenimi voi sisältää korkeintaan 64 merkkiä.
Local host name must not end with period '.'. Paikallinen konenimi ei saa päättyä pisteeseen '.'.
Host names can only contain the characters 'a-z', 'A-Z', '0-9', '-', or '.', parts between periods must contain something and cannot start or end with '-'. Konenimet voivat sisältää vain seuraavia merkkejä: 'a–z', 'A–Z', '0–9', '-', tai '.', pisteen molemmin puolin on oltava merkkejä eikä se saa alkaa tai päättyä '-':lla.
Unknown Tuntematon