Translation status

552 Strings 100% Translate
2,245 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ibus-anthy This translation does not yet exist. GPL-2.0 0% 202 795

Translation Information

Project website github.com/ibus/ibus
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Source code repository https://github.com/ibus/ibus
Repository branch master
Last remote commit ui/gtk3: Warn deprecated IBus XKB engines /w dialog 5322c447
fujiwarat authored a week ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/ibus/ibus/
Filemask po/*.po
Translation file po/sv.po
User avatar fujiwara

Resource update

ibus / ibusSwedish

Resource update 2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

"LANG" for annotations on emoji dialog. E.g. "en"
”SPRÅK” för annotationer i emoji-dialogen. T.ex. ”sv”
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Failed to get the current text application. Please re-focus your application. E.g. Press Esc key several times to release the emoji typing mode, click your desktop and click your text application again.
Misslyckades att få det aktuella textprogrammet. Fokusera om ditt program. T.ex. tryck Esc-tangenten flera gånger för att släppa emoji-inskrivningsläget, klicka på ditt skrivbord och klicka på ditt textprogram igen.
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Loading a Unicode dictionary:
Laddar en Unicode-ordbok:
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

NKo
N'Ko
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Load the Unicode data at the time of startup if true. About 15MB memory is needed to load the data. Load the Unicode data when open the emoji dialog at the beginning if false. The Unicode data is always loaded after the emoji data is loaded even if true.
Läs in Unicode-data vid uppstartstillfället om sant. Ungefär 15 MB minne behövs för att läsa in datan. Läs Unicode-datan när emoji-dialogen öppnas i början om falskt. Unicode-datan läses alltid in efter emoji-datan läses in även om sant.
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Load the emoji data at the time of startup if true. About 10MB memory is needed to load the data. Load the emoji data when open the emoji dialog at the beginning if false.
Läs in emoji-data vid uppstartstillfället om sant. Ungefär 10 MB minne behövs för att läsa in datan. Läs emoji-datan när emoji-dialogen öppnas i början om falskt.
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Choose a default language of emoji dictionaries on the emoji dialog. The value $lang is applied to /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict .
Välj ett standardspråk med emoji-ordlistor i emoji-dialogen. Värdet $lang används i /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict .
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

The milliseconds to show the panel icon from the engine icon to a property icon whenever engines are switched if the property is specified by the value of icon-prop-key in IBusEngineDesc. If the value is 0, no delay time and the property icon is shown immediately.
Antalet millisekunder att visa panelikonen från maskinikonen för en egenskapsikon när maskinen byts om egenskapen anges av värdet på icon-prop-key i IBusEngineDesc. Om värdet är 0, ingen fördröjning och egenskapsikonen visas omedelbart.
2 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

XKB icon shows the layout string and the string is rendered with the RGBA value. The RGBA value can be 1. a color name from X11, 2. a hex value in form '#rrggbb' where 'r', 'g' and 'b' are hex digits of the red, green, and blue, 3. a RGB color in form 'rgb(r,g,b)' or 4. a RGBA color in form 'rgba(r,g,b,a)' where 'r', 'g', and 'b' are either integers in the range 0 to 255 or percentage values in the range 0% to 100%, and 'a' is a floating point value in the range 0 to 1 of the alpha.
XKB-ikonen visar layout-strängen och strängen visas med RGBA-värdet. RGBA-värdet kan vara 1. ett färgnamn från X11, 2. ett hexadecimalt värde på formen ”#rrggbb” där ”r”, ”g” och ”b” är hexadecimala siffror för rött, grönt och blått, 3. en RGB-färg på formen ”rgb(r,g,b)” eller 4. en RGBA-färg på formen ”rgba(r,g,b,a)” där ”r”, ”g” och ”b” är antingen heltal i intervallet 0 till 255 eller procentsatser i intervallet 0% till 100%, och ”a” är ett flyttalsvärde i intervallet 0 till 1 för alfa.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 552 2,245 14,390
Translated 100% 552 2,245 14,390
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 101 487

Last activity

Last change Sept. 7, 2020, 2:45 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity