Translation status

16 Strings 100% Translate
428 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/pages/policy/edition-promotion-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 27 598 1 2
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 87% 3 138
nav CC-BY-SA-3.0 94% 1 3
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) b66305ee9
User avatar tigg authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/policy/guiding-policy.po
Translation file po/sv/master/pages/policy/guiding-policy.po
Teams are free to define elements of their Solutions, such as intent, deliverables, and release cadence. Teams can build Solutions from any building block and pick and choose what tools they use. Based on their choices, they get different levels of ability to use the Fedora trademark (i.e. “Fedora Remix” vs “Powered by” vs “Fedora”). Some solutions are the premier showcases that we call Editions; these are used in the gating tests for our releases.
Det står grupper fritt att definiera element i deras lösningar, såsom avsikt, leverabler och utgåvefrekvens. Grupper kan bygga lösningar från godtyckliga byggstenar och välja ut de verktyg de använder. Baserat på deras val får de olika nivåer av möjligheter att använda varumärket Fedora (d.v.s. ”Fedora Remox” gentemot ”Powered by” gentemot ”Fedora”). Några lösningar är de primära exemplen som vi kommer kalla editioner; dessa användes i vakttesterna för våra utgåvor.
a month ago
Anyone may use Building Blocks like software packages and artwork to create a Solution. Example solutions include: Fedora Workstation, KDE Plasma, and the Python Classroom Lab. Teams define criteria for services they provide to solution-builders. For example, teams providing press and promotional support may choose to provide additional support to Solutions with larger user bases.
Vem som helst kan använda byggstenar som programvarupaket och illustrationer för att skapa en lösning. Exempel på lösningar inkluderar: Fedora Workstation, KDE Plasma och Python Classroom Lab. Grupper definierar kriterier för tjänster de tillhandahåller till lösningsbyggare. Till exempel kan grupper som tillhandahåller stöd för press och marknadsföring välja att tillhandahålla mer stöd till lösningar med större användarbaser.
a month ago
Teams such as Design, Documentation, Packagers, Release Engineering, and Quality Assurance provide building blocks and offer services to other community members and Teams. Services and building blocks include: CI infrastructure, community building advice and guidance, event funding, logo services, RPM or other software packages, swag, testing and validation, user support, or UX design.
Grupper såsom Design, Dokumentation, Paketerare, Utgåveteknik och Kvalitetssäkring tillhandahåller byggstenar och erbjuder tjänster till andra gemenskapsmedlemmar och grupper. Tjänster och byggstenar inkluderar: CI-infrastuktur, byggråd och hjälp från gemenskapen, finansiering av evenemang, logotyptjänster, RPM eller andra programpaket, swag, testning och validering, stöd till användare eller UX-design.
a month ago
Internally, Fedora focuses on enabling these solutions to be built. The outputs of Fedora are the Solutions our community members build. Our focus on enablement allows experimentation without prior judgement or gate-keeping.
Internt fokuserar Fedora på att göra det möjligt att bygga dessa lösningar. Resultaten från Fedora är lösningarna vår gemenskaps medlemmar bygger. Vårt fokus är på att göra det möjligt tillåter experimenterande utan föregående bedömning eller vakhållande.
a month ago
We will make it easy for the community to build solutions, address specific developer problems, and meet their end users’ specific needs. We will do this by encouraging and helping Objectives which make the necessary changes required to ease the process. This accelerates the transformation of Fedora into a community that enables the construction of solutions.
Vi kommer göra det lätt för gemenskapen att bygga lösningar, åtgärda specifika problem för utvecklare och möta deras slutanvändares specifika behov. Vi kommer göra detta genom att uppmuntra och hjälpa olika syften som kommer göra de nödvändiga ändringarna för att förenkla processen. Detta accelererar transformationen av Fedora till en gemenskap som möjliggör konstruktionen av lösningar.
a month ago
The Fedora Council identifies the short-, medium-, and long-term goals necessary to keep the Project on the leading edge of technology. The Fedora.next initiative focused the outputs of the project around use cases. In 2017, we updated the mission statement to reflect changes in the computing landscape. Today, it’s too difficult to build new solutions in Fedora.
Fedorarådet identifierar de kort-, medel- och långsiktiga målen som behövs för att hålla projektet i framkanten av tekniken. Initiativet Fedora.next fokuserar på resultaten från projektet runt användningsfall. 2017 uppdaterade vi uppdragsformuleringen till att avspegla ändringar i landskapet för datorer. Idag är det alltför svårt att bygga nya lösningar i Fedora.
a month ago
New contributor a month ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 428 2,962
Translated 100% 16 428 2,962
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 22, 2021, 1:19 a.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity