English Finnish
Failed to parse kickstart file '%s' : %s Aloitustiedoston '%s' jäsentäminen epäonnistui: %s
Failed to read kickstart file '%s' : %s Aloitustiedoston '%s' lukeminen epäonnistui: %s
Missing realm command arguments Alueen komentoparametrit puuttuvat
Unsupported realm '%s' command Aluekomentoa '%s' ei tueta
The realm command 'join' should only be specified once Aluekomento 'join' tulisi määrittää vain kerran
Invalid mount point '%s' given Annettiin ei kelvollinen liitoskohta '%s'
autopart --fstype=btrfs is not valid fstype, use --type=btrfs instead autopart --fstype=btrfs ei ole kelvollinen fstype, käytä sen sijaan --type=btrfs
autopart --fstype cannot be used with --type=btrfs autopart --fstype ei voi käyttää parametrin --type = btrfs kanssa
--bindto=%s is not supported for this type of device --bindto=%sei tueta tämäntyyppisissä laitteissa
--boot-drive accepts only one argument '--boot-drive' hyväksyy vain yhden argumentin
btrfs must be given a mountpoint btrfs:lle on annettava liitoskohta
btrfs must be given a list of partitions btrfs:lle on annettava luettelo osioista
btrfs subvolume requires a name btrfs:n alitaltio vaatii nimen
btrfs subvol requires specification of parent volume btrfs subvol vaatii isäntätaltion määrittelyn
A btrfs volume with the mountpoint %s has already been defined. Btrfs-taltio liitoskohdalla %s, on jo määritelty.
--chunksize and --metadatasize are for thin pools only '--chunksize' ja '--metadatasize' ovat vain ohuille varannoille
--default and --nobase cannot be used together '--default' ja '--nobase' ei voida käyttää yhdessä
--default and --nocore cannot be used together '--default' ja '--nocore' ei voida käyttää yhdessä
device command requires two arguments: module type and name device-komento vaatii kaksi parametria: moduulin tyyppi ja nimi
A DM RAID device with the name %s and devices %s has already been defined. DM RAID -laite nimellä %s ja laitteet %s on jo määritetty.