English Finnish
volgroup must be given a VG name volgroupille on annettava VG-nimi
volgroup must be given a list of partitions volgroupille on annettava luettelo osioista
Members may not be specified for preexisting volgroup Jäseniä ei voida määrittää olemassa olevalle volyymiryhmälle
A volgroup with the name %s has already been defined. Taltioryhmä nimeltä %s on jo määritelty.
The volgroup and autopart commands can't be used at the same time Volgroup- ja autopart-komentoja ei voi käyttää samanaikaisesti
The volgroup and mount commands can't be used at the same time Volgroup- ja mount-komentoja ei voi käyttää samanaikaisesti
One of --drives or --only-use must be specified for ignoredisk command. Yksi seuraavista: --drives tai --only-use on määritettävä ignoredisk-komennolle.
One of --drives , --only-use , or --interactive must be specified for ignoredisk command. Yksi seuraavista: --drives, --only-use tai --interactive on määritettävä ignoredisk-komennolle.
Only one of --nomount and --romount may be specified for rescue command. Vain yhtä --nomount- tai --romount-laitemäärityksistä voidaan käyttää rescue-komennolle.
Kickstart command %s does not accept empty parameter %s Kickstart-komento %s ei hyväksy tyhjää parametria %s
Kickstart command eula expects the --agreed option Kickstart-komento eula odottaa --agreed -vaihtoehtoa
The %s and autopart commands can't be used at the same time %s- ja autopart-komentoja ei voi käyttää samanaikaisesti
autopart --fstype=btrfs is not valid fstype, use --type=btrfs instead autopart --fstype=btrfs ei ole kelvollinen fstype, käytä sen sijaan --type=btrfs
autopart --fstype cannot be used with --type=btrfs autopart --fstype ei voi käyttää parametrin --type = btrfs kanssa
The '%s' and 'mount' commands can't be used at the same time '%s' - ja 'mount'-komentoja ei voi käyttää samanaikaisesti
Device and mount point required for %s Laite ja liitoskohta vaaditaan %s:lle
Invalid mount point '%s' given Annettiin ei kelvollinen liitoskohta '%s'
'--mkfsoptions' requires --reformat '--mkfsoptions' vaatii '--reformat'
Unexpected arguments to %(cmd)s command: %(options)s Odottamattomat argumentit komennolle %(cmd)s: %(options)s
Ignoring deprecated option on line %s: The zerombr command no longer takes any options. In future releases, this will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove any options. Ohitetaan vanhentunut vaihtoehto rivillä %s: Zerombr-komento ei enää ota mitään vaihtoehtoja. Tulevissa julkaisuissa tämä johtaa kickstartin kohtalokkaaseen virheeseen. Poista mahdolliset vaihtoehdot muokkaamalla kickstart-tiedostoa.