English Turkish
You have to specify a source output index and a mute action (0, 1, or 'toggle') Bir kaynak çıkış dizini ve bir sessizlik eylemi (0, 1 veya 'toggle') belirtmelisiniz
Invalid source output index specification Geçersiz kaynak çıkış dizini tanımlaması
You have to specify at least an object path and a message name En azından bir nesne yolu ve bir mesaj adı belirtmelisiniz
Excess arguments given, they will be ignored. Note that all message parameters must be given as a single string. Fazladan belirtilen argümanlar yok sayılacaktır. Tüm mesaj parametrelerinin tek bir dizge olarak verilmesi gerektiğini unutmayın.
You have to specify a sink index and a semicolon-separated list of supported formats Bir alıcı dizini ve desteklenen biçimlerin noktalı virgülle ayrılmış bir listesini belirtmelisiniz
You have to specify a card name/index, a port name and a latency offset Bir kart adı/dizini, bir bağlantı noktası adı ve bir gecikme uzaklığı belirtmelisiniz
Could not parse latency offset Gecikme uzaklığı ayrıştırılamadı
No valid command specified. Belirtilen geçerli komut yok.
fork(): %s
fork(): %s
execvp(): %s
execvp(): %s
Failure to resume: %s
Devam edilemedi: %s
Failure to suspend: %s
Bekletilemedi: %s
WARNING: Sound server is not local, not suspending.
UYARI: Ses sunucusu yerel değil, askıya alınamıyor.
Connection failure: %s
Bağlantı hatası: %s
Got SIGINT, exiting.
SIGINT sinyali alındı, çıkılıyor.
WARNING: Child process terminated by signal %u
UYARI: Alt işlem %u sinyali ile sonlandırıldı
%s [options] -- PROGRAM [ARGUMENTS ...]

Temporarily suspend PulseAudio while PROGRAM runs.

-h, --help Show this help
--version Show version
-s, --server=SERVER The name of the server to connect to

%s [seçenekler] -- PROGRAM [ARGÜMANLAR ...]

PROGRAM çalışırken PulseAudio'yu geçici olarak askıya al.

-h, --help Bu yardımı gösterir
--version Sürümü gösterir
-s, --server=SUNUCU Bağlanılacak sunucunun adı

pasuspender %s
Compiled with libpulse %s
Linked with libpulse %s
pasuspender %s
Libpulse %s ile derlendi
Libpulse %s ile bağlantılı
pa_mainloop_new() failed.
pa_mainloop_new() başarısız oldu.
pa_context_new() failed.
pa_context_new() başarısız oldu.