Translation status

527 Strings 100% Translate
3,543 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
paprefs Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
pavucontrol GPL-2.0

Translation Information

Project website https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Repository https://gitlab.freedesktop.org/pulseaudio/pulseaudio.git
Repository branch master
Last remote commit ucm: add possibility to skip the UCM card completely (Linked) c1a7e3c59
Jaroslav Kysela authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/pulseaudio/pulseaudio/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/tr.po
User avatar None

Committed changes

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Committed changes 2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Invalid suspend specification.
Geçersiz bekletme tanımlaması.
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

%s [options]
%s

-h, --help Show this help
--version Show version

-r, --record Create a connection for recording
-p, --playback Create a connection for playback

-v, --verbose Enable verbose operations

-s, --server=SERVER The name of the server to connect to
-d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to
-n, --client-name=NAME How to call this client on the server
--stream-name=NAME How to call this stream on the server
--volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536
--rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)
--format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, u8, float32le,
float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,
s24-32le, s24-32be (defaults to s16ne)
--channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo
(defaults to 2)
--channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default
--fix-format Take the sample format from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-rate Take the sampling rate from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-channels Take the number of channels and the channel map
from the sink/source the stream is being connected to.
--no-remix Don't upmix or downmix channels.
--no-remap Map channels by index instead of name.
--latency=BYTES Request the specified latency in bytes.
--process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.
--latency-msec=MSEC Request the specified latency in msec.
--process-time-msec=MSEC Request the specified process time per request in msec.
--property=PROPERTY=VALUE Set the specified property to the specified value.
--raw Record/play raw PCM data.
--passthrough Passthrough data.
--file-format[=FFORMAT] Record/play formatted PCM data.
--list-file-formats List available file formats.
--monitor-stream=INDEX Record from the sink input with index INDEX.
%s [seçenekler]
%s

-h, --help Yardımı gösterir
--version Sürümü gösterir

-r, --record Kayıt için bir bağlantı oluşturur
-p, --playback Çalmak için bir bağlantı oluşturur

-v, --verbose Ayrıntılı işlemleri etkinleştirir

-s, --server=SUNUCU Bağlanılacak sunucunun adı
-d, --device=AYGIT Bağlanılacak alıcı/kaynak adı
-n, --client-name=AD Sunucu üzerinde bu istemciye ne ad verileceği
--stream-name=AD Sunucu üzerinde bu akışa ne ad verileceği
--volume=SESDÜZEYİ 0...65536 aralığında başlangıç ses düzeyini (doğrusal) belirtir
--rate=ÖRNEKLEMEHIZI Hz cinsinde örnekleme oranı (öntanımlı değer 44100)
--format=ÖRNEKLEMEBİÇİMİ Örnekleme türü, s16le, s16be, u8, float32le,
float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,
s24-32le, s24-32be değerlerinden biri (öntanımlı: s16ne)
--channels=KANALLAR Kanal sayısı, mono için 1, stereo için 2
(öntanımlı değer: 2)
--channel-map=KANALADRESLEME Öntanımlı yerine kullanılacak kanal eşleme
--fix-format Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme türünü alır.
--fix-rate Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme türünüoranını alır.
--fix-channels Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın kanal eşlemesini
ve kanal sayısını alır.
--no-remix Kanalları indirgemez ya da çoğaltamaz.
--no-remap Ad yerine dizin ile kanalları eşler.
--latency=BAYT Bayt cinsinden belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time=BAYT Bayt cinsinden her talep başına belirtilen işlem
zamanını ister.
--latency-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde her talep başına belirtilen
işlem zamanını ister.
--property=ÖZELLİK=DEĞER Belirtilen özelliği, belirtilen değere ayarlar.
--raw Ham PCM veri kaydeder/çalar.
--passthrough Doğrudan veri geçişi.
--file-format[=DBİÇİMİ] Biçimlendirilmiş PCM verilerini kaydeder/çalar.
--list-file-formats Kullanılabilir dosya biçimlerini listeler.
--monitor-stream=INDEKS INDEKS indeksine sahip alıcı girişinden kayıt yapar.
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

User-configured server at %s, which appears to be local. Probing deeper.
Kullanıcı tarafından yapılandırılmış, yerel olarak görülen şuradaki sunucu: %s. Daha derinlemesine sorgulanıyor.
2 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

User-configured server at %s, which appears to be local. Probing deeper.
Kullanıcı tarafından yapılandırılmış, yerel olarak görülen şuradaki sunucu: %s. Daha derinlemesine sorgulanıyor.
2 months ago
User avatar ersen

New contributor

pulseaudio / pulseaudioTurkish

New contributor 2 months ago
User avatar None

Resource update

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Resource update 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 527 3,543 26,099
Translated 100% 527 3,543 26,099
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 30, 2020, 10:16 a.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity