English Catalan
Password: Contrasenya:
Current %s password: Contrasenya actual de %s:
Current password: Contrasenya actual:
New %s password: Nova contrasenya de %s:
New password: Nova contrasenya:
Retype new %s password: Torneu a escriure la nova contrasenya de %s:
Retype new password: Torneu a escriure la nova contrasenya:
Sorry, passwords do not match. Les contrasenyes no coincideixen.
Retype %s Torneu a escriure %s
Password change has been aborted. S'ha cancel·lat el canvi de contrasenya.
login: inici de sessió:
Success Correcte
Critical error - immediate abort Error greu - s'avortarà l'operació immediatament
Failed to load module Ha fallat en carregar el mòdul
Symbol not found No es troba el símbol
Error in service module Error en el mòdul de servei
System error Error del sistema
Memory buffer error Error de la memòria intermèdia
Permission denied Permís denegat
Authentication failure Error d'autenticació