Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
- -
%6s: Checking %-60s: %6s: sprawdzanie %-60s:
To enable ip%stables filtering for the VM do 'echo 1 > %s' Aby włączyć filtrowanie ip%stables dla domeny, należy wykonać polecenie „echo 1 > %s”
Disk address %d:%d:%d doesn't match target device '%s' Adres dysku %d:%d:%d nie zgadza się z urządzeniem docelowym „%s”
MAC Address Adres MAC
MAC address Adres MAC
Migration URI has to specify resource pool and host system Adres URI migracji musi określać pulę zasobów i system gospodarza
migration URI, usually can be omitted adres URI migracji, zwykle można pominąć
connection URI of the destination host as seen from the client(normal migration) or source(p2p migration) adres URI połączenia gospodarza docelowego, tak jak widziany przez klienta (zwykła migracja) lub źródło (migracja P2P)
hypervisor connection URI adres URI połączenia z nadzorcą
update guest CPU according to host CPU aktualizuje procesor gościa zgodnie z procesorem gospodarza
update device from an XML file aktualizuje urządzenie z pliku XML
Update device from an XML <file>. Aktualizuje urządzenie z <pliku> XML.
Active %s devices on bus with %s, not doing bus reset Aktywacja %s urządzeń na magistrali za pomocą %s, przywrócenie magistrali nie zostanie wykonane
active aktywne
Active: Aktywne:
Not detaching active device %s Aktywne urządzenie %s nie zostanie odłączone
Not reattaching active device %s Aktywne urządzenie %s nie zostanie ponownie podłączone
Not resetting active device %s Aktywne urządzenie %s nie zostanie przywrócone
canceled by client anulowano przez klienta