English Latvian
Horizontal Horizontāli
Vertical Vertikāli
Top left corner Augšējais kreisais stūris
Top right corner Augšējais labais stūris
Bottom left corner Apakšējais kreisais stūris
Bottom right corner Apakšējais labais stūris
Custom Izvēlēts
Do not show
Hide automatically
Always Vienmēr
IBus Preferences IBus iestatījumi
The shortcut keys for switching to next input method in the list Saīsņu taustiņi, lai pārslēgtos uz nākošo ievades metodi sarakstā
Next input method: Nākamā ievades metode
The shortcut keys for switching to previous input method in the list Saīsņu taustiņi, lai pārslēgtos uz iepriekšējo ievades metodi sarakstā
Previous input method: Iepriekšējā ievades metode:
... ...
The shortcut keys for turning input method on or off Saīsņu taustiņi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ievades metodi
Enable or disable: Aktivēt vai deaktivēt:
Enable: Aktivēt:
Disable: Deaktivēt: