English Czech
...
_About O _metodě
About O programu
Activities Aktivity
_Add _Přidat
Add the selected input method into the enabled input methods Přidat vybranou vstupní metodu mezi povolené vstupní metody
Adlam Adlam
Advanced Pokročilé
Aegean Numbers Egejské číslice
Ahom Ahom
Alchemical Symbols Alchymistické symboly
Alias: %s Alias: %s
Alphabetic Presentation Forms Abecední prezentační formy
Always Vždy
Anatolian Hieroglyphs Anatolské hieroglyfy
Ancient Greek Musical Notation Starověká řecká hudební notace
Ancient Greek Numbers Starověké řecké číslice
Ancient Symbols Starověké symboly
Animals & Nature Zvířata & příroda
Annotations: %s Anotace: %s