English Czech
DConf preserve name prefixes Zachovat jméno prefixu DConf
Prefixes of DConf keys to stop name conversion Prefix kláves DConf pro zastavení konverze jména
Trigger shortcut keys Spouštěcí klávesové zkratky
The shortcut keys for turning input method on or off Klávesové zkratky pro zapnutí a vypnutí vstupní metody
Trigger shortcut keys for gtk_accelerator_parse Spouštěcí klávesové zkratky pro gtk_accelerator_parse
Enable shortcut keys Povolit klávesové zkratky
The shortcut keys for turning input method on Klávesové zkratky pro zapnutí vstupní metody
Disable shortcut keys Zakázat klávesové zkratky
The shortcut keys for turning input method off Klávesové zkratky pro vypnutí vstupní metody
Next engine shortcut keys Klávesové zkratky dalšího enginu
The shortcut keys for switching to the next input method in the list Klávesové zkratky pro přechod na další metodu vstupu v seznamu
Prev engine shortcut keys Klávesové zkratky předchozího enginu
The shortcut keys for switching to the previous input method Klávesové zkratky pro přechod na předchozí metodu vstupu
Auto hide Automaticky skrýt
The behavior of property panel. 0 = Do not show, 1 = Auto hide, 2 = Always show Chování panelu vlastností. 0 = Nezobrazovat, 1 = Automaticky skrýt, 2 = Vždy zobrazovat
Language panel position Umístění jazykového panelu
Follow the input cursor in case the panel is always shown Následovat vstupní kurzor v případě, že je panel vždy zobrazen
If true, the panel follows the input cursor in case the panel is always shown. If false, the panel is shown at a fixed location. Pokud je to pravda, panel následuje vstupní kurzor v případě, že je panel vždy zobrazen. Pokud to neplatí, je panel zobrazen na pevném místě.
The milliseconds to show property panel Počet milisekund pro zobrazení panelu vlastností
The milliseconds to show property panel after focus-in or properties are changed. Počet milisekund pro zobrazení panelu vlastností poté, co je změněno zaměření nebo vlastnosti.