English Bulgarian
Horizontal Хоризонтално
Vertical Вертикално
Top left corner Горен ляв ъгъл
Top right corner Горен десен ъгъл
Bottom left corner Долен ляв ъгъл
Bottom right corner Долен десен ъгъл
Custom По избор
Do not show
Hide automatically
Always Винаги
IBus Preferences Предпочитания за IBus
The shortcut keys for switching to next input method in the list Клавишна комбинация за превключване към следващ в списъка метод за писане
Next input method: Следващ метод:
The shortcut keys for switching to previous input method in the list Клавишна комбинация за превключване към предишен в списъка метод за писане
Previous input method: Предишен метод:
... ...
The shortcut keys for turning input method on or off Клавишна комбинация за включване или изключване на метода за писане
Enable or disable: Разрешаване или забрана:
Enable: Разреши:
Disable: Забрани: