The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#cd ~/Downloads#
$ [command]#cd ~/İndirilenler#
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
$ [command]#sudo dnf install mediawriter#
$ [command]#sudo dnf install mediawriter#
$ [command]#sudo mediawriter#
$ [command]#sudo mediawriter#
> $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
> $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
> $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
> $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
> $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
> $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
> $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
> $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
> $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
> $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
$ sha256sum -c *CHECKSUM
$ sha256sum -c *CHECKSUM
$ shasum -a 256 -c *CHECKSUM
$ shasum -a 256 -c *CHECKSUM
Because transmission errors or other problems may corrupt the Fedora image you have downloaded, it is important to verify the file's integrity. After the images are created, an operation is performed on the file that produces a value called a `checksum` using a complex mathematical algorithm. The operation is sufficiently complex that *any change* to the original file will produce a different checksum. Aktarım hataları veya diğer sorunlar indirdiğiniz Fedora kalıbını bozabileceğinden, dosyanın bütünlüğünü doğrulamak önemlidir. Kalıplar oluşturulduktan sonra, dosya üzerinde karmaşık bir matematik algoritması kullanarak `checksum` (sağlama toplamı) adı verilen bir değer üreten bir işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem, orijinal dosyada yapılan *herhangi bir değişikliğin* farklı bir sağlama toplamı üreteceği kadar karmaşıktır.
Automatic upgrade using [application]*dnf system upgrade* [application]*dnf sistem yükseltme* kullanarak otomatik yükseltme
You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on [application]*dnf system upgrade*. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see xref:advanced/Upgrading_Your_Current_System.adoc#sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Manual System Upgrade or Reinstallation]. [application]*dnf sistem yükseltme* kullanmak yerine, Fedora'nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için xref:advanced/Upgrading_Your_Current_System.adoc#sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum] bölümüne bakın.
Some of the new additions to [application]*Fedora Media Writer* are that Fedora Workstation and Server are the first choices on the main screen. However more choices are available if you select the button below "Custom OS". Options like Fedora Spins will appear. Fedora Spins such as XFCE and Mate will be selectable. [application]*Fedora Media Writer* için yeni özelliklerden bazıları, Fedora Workstation ve Server sürümlerinin ana ekrandaki ilk seçenekler olmasıdır. "Özel İşletim Sistemi"nin altındaki düğmeyi seçerseniz kullanılabilir başka seçenekler de bulunmaktadır. Fedora Spinleri gibi seçenekler görünecektir. Xfce veya Mate gibi Fedora Spinleri seçilebilir olacaktır.
You can call [application]*Fedora Media Writer* by issuing the command: [application]*Fedora Media Writer*'ı aşağıdaki komutla çalıştırabilirsiniz:
[application]*Fedora Media Writer* has been improved and is now the default way to make bootable media. [application]*Fedora Media Writer* supports Linux, Mac, and Windows. It is an easy way to make bootable USB media to install Fedora (or other operating systems). While use of Fedora Media Writer is strongly encouraged, other USB media creation software can work as well. [application]*Fedora Media Writer* önemli ölçüde iyileştirildi ve artık öntanımlı önyüklenebilir ortam oluşturma yoludur. [application]*Fedora Media Writer* Linux, Mac ve Windows'u desteklemektedir. Fedora'yı (veya diğer işletim sistemlerini) kurmak için önyüklenebilir USB ortamı oluşturmanın kolay bir yoludur. Diğer USB ortam oluşturma programları da düzgün çalışmaktadır, bununla birlikte [application]*Fedora Media Writer* kullanılması şiddetle önerilir.
On a system with [application]*GNOME*, or with the [package]*gnome-disk-utility* package installed, open `Disks` using the system menu. [application]*GNOME* veya [package]*gnome-disk-utility* kurulu bir sistemde, sistem menüsünü kullanarak `Diskler` uygulamasını açın.
Universal USB creation tools such as [application]*Unetbootin* are a historically popular way to create USB installers from ISOs intended for optical media. They typically function by creating a filesystem on the USB drive, extracting files from the image, and writing [application]*syslinux* bootloader to the device. [application]*Unetbootin* gibi yaygın USB oluşturma araçları, optik ortamlar için tasarlanan ISO'lardan USB kurucular oluşturmanın tarihsel olarak popüler bir yoludur. Genellikle USB sürücüde bir dosya sistemi oluşturarak, kalıptaki dosyaları çıkararak ve [application]*syslinux* önyükleyicisini aygıta yazarak çalışırlar.
You can also choose a Fedora _Spin_ featuring favorite alternative desktops or tools for specialized tasks at link:++http://spins.fedoraproject.org++[]. Ayrıca favori alternatif masaüstü ortamınızı veya özel görevler için araçlarınızı içeren bir Fedora _Spinini_ link:++https://spins.fedoraproject.org++[] adresinde seçebilirsiniz.
Open a [command]#powershell# session. Bir [command]#powershell# oturumu açın.
The exact steps you need to take to burn a bootable CD or DVD from an ISO image will vary depending on what disc burning software you use. This procedure only offers a general overview. Bir ISO kalıbından önyüklenebilir bir CD veya DVD yazmak için atmanız gereken kesin adımlar, kullandığınız disk yazma programına bağlı olarak değişecektir. Buradaki yöntem sadece genel bir bakış sunar.
Open a terminal window, and navigate to the directory with the downloaded files. Bir terminal penceresi açın ve indirilen dosyaların bulunduğu dizine gidin.