English Turkish
Preparing for Installation Kurulum için Hazırlama
This chapter describes the steps you need take before you begin the installation. Not every step must be strictly followed - for example, if you plan to use the default installation settings, you do not need to gather system information such as disk device labels/UUIDs or network information such as the system's IP address. However, you should still go through this chapter, as it also describes the available types of installation media and how to prepare boot media and installation sources. Bu bölümde, kuruluma başlamadan önce atmanız gereken adımlar açıklanmaktadır. Her adımın kesinlikle takip edilmesi gerekmemektedir - örneğin, öntanımlı kurulum ayarlarını kullanmayı planlıyorsanız, disk aygıtı etiketleri/UUID'leri gibi sistem bilgilerini veya sistemin IP adresi gibi ağ bilgilerini toplamanız gerekmez. Bununla birlikte, kullanılabilir kurulum ortamı türlerini ve önyükleme ortamı ve kurulum kaynaklarının nasıl hazırlanacağını da açıkladığı için bu bölümü gözden geçirmeniz gerekmektedir.
Upgrade or Install? Yükseltme ya da Kurma?
If you already have Fedora installed and want to upgrade your installation to the current version, there are two basic ways to do so: Zaten bir Fedora kurulumunuz varsa ve onu şu anki güncel sürüme yükseltmek istiyorsanız, bunu yapmanın iki temel yolu vardır:
Automatic upgrade using [application]*dnf system upgrade* [application]*dnf sistem yükseltme* kullanarak otomatik yükseltme
The preferred way to upgrade your system is an automatic upgrade using the [application]*dnf system upgrade* utility. For information on performing an automatic upgrade, see link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki dnf system upgrade]. Sisteminizi yükseltmenin tercih edilen yolu, [application]*dnf sistem yükseltme* aracını kullanarak otomatik bir yükseltme yapmaktır. Otomatik yükseltme yapma hakkında bilgi için, link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki dnf sistem yükseltme] sayfasına bakın.
Manual Reinstallation Elle yeniden kurulum
You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on [application]*dnf system upgrade*. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see xref:advanced/Upgrading_Your_Current_System.adoc#sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Manual System Upgrade or Reinstallation]. [application]*dnf sistem yükseltme* kullanmak yerine, Fedora'nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için xref:advanced/Upgrading_Your_Current_System.adoc#sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum] bölümüne bakın.
Always back up your data before performing an upgrade or reinstalling your system, no matter which method you choose. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sisteminizi yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce her zaman verilerinizi yedekleyin.
Downloading Boot and Installation Images Önyükleme ve Kurulum Kalıplarını İndirme
The Fedora Project offers different Editions tailored for some specific use cases. Choose the Fedora Edition best for you, or you can build your own by customizing after the installation, or by using a kickstart file as described in xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#sect-kickstart-file-create[Creating a Kickstart File]. Kickstart installation requires the `netinstall` media type, or a direct installation booting method such as PXE; kickstarts are not supported with live images. Fedora Projesi, bazı özel kullanım durumlarına göre uyarlanmış farklı sürümler sunmaktadır. Sizin için en uygun Fedora sürümünü seçebilir veya kurulum işleminden sonra özelleştirerek veya xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#sect-kickstart-file-create[Kickstart Dosyası Oluşturma] bölümünde açıklandığı gibi bir kickstart dosyası kullanarak kendinize özel bir tane oluşturabilirsiniz. Kickstart kurulumu için `ağ üzerinden kurulum` ortam türü veya PXE gibi doğrudan kurulum önyükleme yöntemi gerekmektedir; kickstart canlı kalıplarla desteklenmez.
Read more about Fedora Workstation, Fedora Cloud, Fedora Server and the available media types in xref:Downloading_Fedora.adoc#chap-downloading-fedora[Downloading Fedora]. Fedora Workstation, Fedora Cloud, Fedora Server ve kullanılabilir ortam türleri hakkında xref:Downloading_Fedora.adoc#chap-downloading-fedora[Fedora'yı İndirme] bölümünde daha fazla bilgi edinin.
You can also choose a Fedora _Spin_ featuring favorite alternative desktops or tools for specialized tasks at link:++http://spins.fedoraproject.org++[]. Ayrıca favori alternatif masaüstü ortamınızı veya özel görevler için araçlarınızı içeren bir Fedora _Spinini_ link:++https://spins.fedoraproject.org++[] adresinde seçebilirsiniz.
Verifying the Downloaded Image İndirilen Kalıbı Doğrulama
Because transmission errors or other problems may corrupt the Fedora image you have downloaded, it is important to verify the file's integrity. After the images are created, an operation is performed on the file that produces a value called a `checksum` using a complex mathematical algorithm. The operation is sufficiently complex that *any change* to the original file will produce a different checksum. Aktarım hataları veya diğer sorunlar indirdiğiniz Fedora kalıbını bozabileceğinden, dosyanın bütünlüğünü doğrulamak önemlidir. Kalıplar oluşturulduktan sonra, dosya üzerinde karmaşık bir matematik algoritması kullanarak `checksum` (sağlama toplamı) adı verilen bir değer üreten bir işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem, orijinal dosyada yapılan *herhangi bir değişikliğin* farklı bir sağlama toplamı üreteceği kadar karmaşıktır.
By calculating the image's `checksum` on your own computer and comparing it to the original `checksum`, you can verify the image has not been tampered with or corrupted. The original checksum values are provided at link:++https://fedoraproject.org/verify++[], and are [command]#gpg# signed to demonstrate their integrity. Kalıbın `checksum` değerini kendi bilgisayarınızda hesaplayarak ve orijinal `checksum` değeriyle karşılaştırarak kalıbın değiştirilmediğini veya bozulmadığını doğrulayabilirsiniz. Orijinal sağlama toplamı değerleri link:++https://getfedora.org/security/++[] adresinde bulunmaktadır ve bütünlüklerini kanıtlamak için [command]#gpg# ile imzalanmışlardır.
Verifying checksums on Windows systems Windows sistemlerinde sağlama toplamlarını doğrulama
Download the Fedora image of your choice from link:++https://fedoraproject.org/get-fedora++[] and the corresponding checksum file from link:++https://fedoraproject.org/verify++[] Seçtiğiniz Fedora kalıbını link:++https://fedoraproject.org/get-fedora++[] adresinden ve karşılık gelen sağlama toplamı dosyasını link:++https://getfedora.org/security/++[] adresinden indirin.
Open a [command]#powershell# session. Bir [command]#powershell# oturumu açın.
Change to the directory containing the downloaded files. İndirilen dosyaları içeren dizine gidin.