English Turkish
Accessing Consoles Konsollara Erişme
Additional differences appear in certain screens; notably the custom partitioning process is very different from other Linux distributions. These differences are described in each screen's subsection. Bazı ekranlarda ek farklılıklar görülür; özellikle özel bölümlendirme işlemi diğer Linux dağıtımlarından çok farklıdır. Bu farklılıklar her ekranın alt bölümünde açıklanmaktadır.
Additionally, elements in each screen can be toggled using their respective shortcuts. These shortcuts are highlighted (underlined) when you hold down the kbd:[Alt] key; to toggle that element, press kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]], where _X_ is the highlighted letter. Ayrıca, her bir ekrandaki ögeler ilgili kısayolları kullanılarak değiştirilebilir. Bu kısayollar, kbd:[Alt] tuşuna basılı tuttuğunuzda vurgulanır (altı çizilir); o ögeyi değiştirmek için kbd:[Alt + _X_pass:attributes[{blank}]] tuşlarına basın, burada _X_ vurgulanan harftir.
Additionally, you can use the [command]#autostep --autoscreenshot# command in a Kickstart file to capture and save each step of the installation automatically. See xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (optional) - Go Through Every Screen] for details. Ayrıca, kurulum işleminin her adımını otomatik olarak yakalamak ve kaydetmek için Kickstart dosyasında [command]#autostep --autoscreenshot# komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-commands-autostep[autostep (isteğe bağlı) - Her Ekrandan Geç] bölümüne bakın.
anaconda/SummaryHub_TextMode.png anaconda/SummaryHub_TextMode.png
Available tmux Windows Kullanılabilir tmux pencereleri
Consoles and Logging During the Installation Kurulum Sırasında Konsollar ve Günlük Kaydı
Each screen in the graphical interface contains a `Help` button. This button opens the [application]*Yelp* help browser displaying the section of the _{PRODUCT} Installation Guide_ relevant to the current screen. Grafiksel arayüzdeki her ekran bir `Yardım` düğmesi içermektedir. Bu düğme, [application]*Yelp* yardım tarayıcısını açarak _{PRODUCT} Kurulum Kılavuzunun_ geçerli ekranla ilgili bölümünü görüntüler.
If you choose text mode installation, you will start in virtual console 1 ([application]*tmux*), and switching to console 6 will open a shell prompt instead of a graphical interface. Metin modunda kurulumu seçerseniz birinci sanal konsolda ([application]*tmux*) başlayacaksınız, ve altıncı konsola geçtiğinizde grafiksel arayüz yerine bir kabuk istemi açılacaktır.
If your system does not have the ability to use the graphical mode, you can: Sisteminizde grafiksel modu kullanamıyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
In addition to displaying diagnostic information in [application]*tmux* windows, [application]*Anaconda* also generates several log files, which can be transferred from the installation system. These log files are described in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Log Files Generated During the Installation], and directions for transferring them from the installation system are available in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Transferring Log Files from the Installation System]. [application]*Anaconda*, tanılama bilgilerini [application]*tmux* pencerelerinde görüntülemenin yanı sıra, kurulum sisteminden başka bir yere aktarılabilen birkaç günlük kaydı dosyası oluşturur. Bu günlük kaydı dosyaları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları] bölümünde açıklanmaktadır ve bunları kurulum sisteminden aktarma talimatları, xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-transferring-logs[Günlük Kaydı Dosyalarını Kurulum Sisteminden Aktarma] bölümünde bulunabilir.
In [application]*Anaconda* you are only required to select your language and locale first, and then you are presented with a central screen, where you can configure most aspects of the installation in any order you like. This does not apply to all parts of the installation process, however - for example, when installing from a network location, you must configure the network before you can select which packages to install. [application]*Anaconda*'da önce sadece dilinizi ve yerel ayarınızı seçmeniz gereklidir ve ardından kurulumun çoğu yönünü istediğiniz sırayla yapılandırabileceğiniz merkezi bir ekran sunulmaktadır. Ancak bu, kurulum işleminin tüm bölümleri için geçerli değildir - örneğin, bir ağ konumundan kurulum yaparken, kurulacak paketleri seçebilmeniz için önce ağı yapılandırmanız gerekmektedir.
In general, there is no reason to leave the default graphical installation environment unless you need to diagnose an installation problem. Genel olarak, bir kurulum sorununu teşhis etmeniz gerekmediği sürece öntanımlı grafiksel kurulum ortamından ayrılmak için hiçbir neden yoktur.
Installation in text mode follows a pattern similar to the graphical installation: There is no single fixed progression; you can configure many settings in any order you want using the main status screen. Screens which have already been configured, either automatically or by you, are marked as `[x]`, and screens which require your attention before the installation can begin are marked with `[!]`. Available commands are displayed below the list of available options. Metin modunda kurulum, grafiksel kuruluma benzer bir model izlemektedir: Tek bir sabit ilerleme süreci yoktur; ana durum ekranını kullanarak birçok ayarı istediğiniz sırada yapılandırabilirsiniz. Otomatik olarak veya sizin tarafınızdan yapılandırılmış olan ekranlar `[x]` ile işaretlenir, ve kurulum başlamadan önce ilgilenmenizi gerektiren ekranlar `[!]` ile işaretlenir. Kullanılabilir komutlar, kullanılabilir seçenekler listesinin altında görüntülenmektedir.
Installing in Text Mode Metin Modunda Kurma
Installing in the Graphical User Interface Grafiksel Kullanıcı Arayüzünde Kurma
Installing Using Anaconda Anaconda Kullanarak Kurma
Introduction to Anaconda Anaconda'ya Giriş
It is not possible to configure custom partitioning; you must use one of the automatic partitioning settings. You also cannot configure where the boot loader will be installed. Özel bölümlendirme yapılandırmak mümkün değildir; otomatik bölümlendirme ayarlarından birini kullanmanız gerekmektedir. Önyükleyicinin nereye kurulacağını da yapılandıramazsınız.
Limits of interactive text mode installation include: Etkileşimli metin modunda kurulumun kısıtlamaları: