English Turkish
Installing Using Anaconda Anaconda Kullanarak Kurma
This chapter provides step-by-step instructions for installing {PRODUCT} using the [application]*Anaconda* installer. The bulk of this chapter describes installation using the graphical user interface. A text mode is also available for systems with no graphical display, but this mode is limited in certain aspects (for example, custom partitioning is not possible in text mode). Bu bölümde, [application]*Anaconda* kurucusunu kullanarak {PRODUCT} kurmak için adım adım talimatlar verilmektedir. Bu bölümün büyük bölümü, grafiksel kullanıcı arayüzünü kullanarak kurulumu açıklamaktadır. Grafiksel ekranı olmayan sistemler için bir metin modu da bulunmaktadır, ancak bu mod belirli yönlerden sınırlıdır (örneğin, metin modunda özel bölümlendirme mümkün değildir).
If your system does not have the ability to use the graphical mode, you can: Sisteminizde grafiksel modu kullanamıyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
Use Kickstart to automate the installation as described in xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümünde açıklandığı gibi kurulumu otomatikleştirmek için Kickstart kullanın
Perform the graphical installation remotely by connecting to the installation system from another computer with a graphical display using the _VNC_ (Virtual Network Computing) protocol - see xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[Installing Using VNC] Grafiksel ekranı olan başka bir bilgisayardan _VNC_ (Virtual Network Computing) protokolünü kullanarak kurulum sistemine bağlanarak grafiksel kurulumu uzaktan gerçekleştirin - xref:advanced/VNC_Installations.adoc#chap-vnc-installations[VNC Kullanarak Kurma] bölümüne bakın
Introduction to Anaconda Anaconda'ya Giriş
The {PRODUCT} installer, [application]*Anaconda*, is different from most other operating system installation programs due to its parallel nature. Most installers follow a fixed path: you must choose your language first, then you configure network, then installation type, then partitioning, etc. There is usually only one way to proceed at any given time. {PRODUCT} kurucusu, [application]*Anaconda*, paralel yapısı nedeniyle diğer işletim sistemi kurulum programlarının çoğundan farklıdır. Çoğu kurucu sabit bir yol izler: önce dilinizi seçmelisiniz, sonra ağı yapılandırırsınız, sonra kurulum türünü, sonra bölümlendirmeyi vs. Herhangi bir zamanda ilerlemenin genellikle tek bir yolu vardır.
In [application]*Anaconda* you are only required to select your language and locale first, and then you are presented with a central screen, where you can configure most aspects of the installation in any order you like. This does not apply to all parts of the installation process, however - for example, when installing from a network location, you must configure the network before you can select which packages to install. [application]*Anaconda*'da önce sadece dilinizi ve yerel ayarınızı seçmeniz gereklidir ve ardından kurulumun çoğu yönünü istediğiniz sırayla yapılandırabileceğiniz merkezi bir ekran sunulmaktadır. Ancak bu, kurulum işleminin tüm bölümleri için geçerli değildir - örneğin, bir ağ konumundan kurulum yaparken, kurulacak paketleri seçebilmeniz için önce ağı yapılandırmanız gerekmektedir.
Some screens will be automatically configured depending on your hardware and the type of media you used to start the installation. You can still change the detected settings in any screen. Screens which have not been automatically configured, and therefore require your attention before you begin the installation, are marked by an exclamation mark. You can not start the actual installation process before you finish configuring these settings. Bazı ekranlar donanımınıza ve kurulumu başlatmak için kullandığınız ortam türüne bağlı olarak otomatik olarak yapılandırılacaktır. Herhangi bir ekrandaki algılanan ayarları yine de değiştirebilirsiniz. Otomatik olarak yapılandırılmamış ve bu nedenle kuruluma başlamadan önce ilgilenmenizi gerektiren ekranlar bir ünlem işareti ile işaretlenmiştir. Bu ayarları yapılandırmayı tamamlamadan asıl kurulum işlemini başlatamazsınız.
Additional differences appear in certain screens; notably the custom partitioning process is very different from other Linux distributions. These differences are described in each screen's subsection. Bazı ekranlarda ek farklılıklar görülür; özellikle özel bölümlendirme işlemi diğer Linux dağıtımlarından çok farklıdır. Bu farklılıklar her ekranın alt bölümünde açıklanmaktadır.
Consoles and Logging During the Installation Kurulum Sırasında Konsollar ve Günlük Kaydı
The following sections describe how to access logs and an interactive shell during the installation. This is useful when troubleshooting problems, but should not be necessary in most cases. Aşağıdaki bölümlerde, kurulum sırasında günlüklere ve etkileşimli bir kabuğa nasıl erişileceği açıklanmaktadır. Bu, sorunları giderirken yararlıdır, ancak çoğu durumda gerekli olmamalıdır.
Accessing Consoles Konsollara Erişme
The {PRODUCT} installer uses the [application]*tmux* terminal multiplexer to display and control several windows you can use in addition to the main interface. Each of these windows serves a different purpose - they display several different logs, which can be used to troubleshoot any issues during the installation, and one of the windows provides an interactive shell prompt with `root` privileges, unless this prompt was specifically disabled using a boot option or a Kickstart command. {PRODUCT} kurucusu, ana arayüze ek olarak kullanabileceğiniz birkaç pencereyi görüntülemek ve denetlemek için [application]*tmux* terminal çoklayıcısını kullanmaktadır. Bu pencerelerin her biri farklı bir amaca hizmet eder - kurulum sırasında herhangi bir sorunu gidermek için kullanılabilecek birkaç farklı günlük kaydını görüntüler ve pencerelerden biri, bir önyükleme seçeneği veya Kickstart komutu kullanılarak özel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece `root` ayrıcalıklarına sahip etkileşimli bir kabuk istemi sağlar.
In general, there is no reason to leave the default graphical installation environment unless you need to diagnose an installation problem. Genel olarak, bir kurulum sorununu teşhis etmeniz gerekmediği sürece öntanımlı grafiksel kurulum ortamından ayrılmak için hiçbir neden yoktur.
The terminal multiplexer is running in virtual console 1. To switch from the actual installation environment to [application]*tmux*, press kbd:[Ctrl + Alt + F1]. To go back to the main installation interface which runs in virtual console 6, press kbd:[Ctrl + Alt + F6]. Terminal çoklayıcı birinci sanal konsolda çalışmaktadır. Gerçek kurulum ortamından [application]*tmux*'a geçmek için kbd:[Ctrl + Alt + F1] tuşlarına basın. Altıncı sanal konsolda çalışan ana kurulum arayüzüne geri dönmek için kbd:[Ctrl + Alt + F6] tuşlarına basın.
If you choose text mode installation, you will start in virtual console 1 ([application]*tmux*), and switching to console 6 will open a shell prompt instead of a graphical interface. Metin modunda kurulumu seçerseniz birinci sanal konsolda ([application]*tmux*) başlayacaksınız, ve altıncı konsola geçtiğinizde grafiksel arayüz yerine bir kabuk istemi açılacaktır.
The console running [application]*tmux* has 5 available windows; their contents are described in the table below, along with keyboard shortcuts used to access them. Note that the keyboard shortcuts are two-part: first press kbd:[Ctrl + b], then release both keys, and press the number key for the window you want to use. [application]*tmux*'u çalıştıran konsolda 5 pencere vardır; içerikleri, onlara erişmek için kullanılan klavye kısayollarıyla birlikte aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Klavye kısayollarının iki bölümden oluştuğunu unutmayın: önce kbd:[Ctrl + b] tuşlarına basın, ardından her iki tuşu da bırakın ve kullanmak istediğiniz pencerenin sayı tuşuna basın.
You can also use kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] and kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] to switch to the next or previous [application]*tmux* window, respectively. Sonraki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[n], önceki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Available tmux Windows Kullanılabilir tmux pencereleri