English Swedish
Code of Conduct response policy Policy för svar avseende uppförandekod
Once a ticket notifying us of a code of conduct issue has been filed, the Council will respond with an initial contact message within one week. That will come with a request for response, and further action will come within a week of the Council's initial response. När ett ärende som uppmärksammar oss på ett ärende avseende uppförandekoden har registrerats kommer rådet att svara med ett initialt konktaktmeddelande inom en vecka. Det kommer att komma med en begäran om svar, och vidare åtgärder kommer inom en vecka efter rådets ursprungliga svar.
(Fedora Council IRC meeting, 2018-05-23) (Fedorarådets IRC-möte, 2018-05-23)
Teams within Fedora have the freedom to decide what is on- and off-topic for their fora (IRC channel, mailing list, Telegram channel, et cetera). Moderators may ban participants for repeatedly engaging in off-topic discussion in contributor channels, however they must file a ticket with the Council's https://pagure.io/CoC/issues[Code of Conduct issue tracker] to report the ban. Bans for being off-topic in one channel may not be extended to other channels unless the behavior is displayed in that channel as well. In this case, each ban should be treated as a separate issue with its own ticket. Community members who wish to appeal the ban may file a https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ticket with the Council]. Grupper inom Fedora har friheten att bestämma vad som inom och utanför ämnet för deras forum (IRC-kanal, sändlista, Telegramkanal, et cetera). Moderatorer kan utesluta deltagare för att upprepat engagera sig i diskussioner utanför ämnet i kanaler för medlemmar, de måste dock registrera ett ärende i rådets https://pagure.io/CoC/issues[ärendehanterare för uppförandekoden] för att rapportera uteslutningen. Uteslutningar för att vara utanför ämnet i en kanal får inte utökas till andra kanaler om inte beteendet uppvisas i den kanalen också. I detta fall skall varje uteslutning hanteras som ett separat ärende med sin eget ärende. Gemenskapens medlemmar som vill överklaga en uteslutning kan registrera ett https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ärende hos rådet].
The FCAIC is empowered to take action on Code of Conduct reports with an additional +1 from another core Council member or the Diversity & Inclusion Advisor and report back to Council. FCAIC:n har rätt att vidta åtgärder vid rapporter om uppförandekoden med en ytterligare +1 från en annan kärnrådsmedlem eller mångfalds- & inkluderingsrådgivaren och rapportera tillbaka till rådet.