English Albanian
The following updates have been applied on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë aplikuar në '%s':
The following updates are available on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë të disponueshme në '%s':
The following updates were downloaded on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë shkarkuar në '%s':
Updates applied on '%s'. Përditësimet janë aplikuar në '%s'.
Updates downloaded on '%s'. Përditësimet janë shkarkuar në '%s':
Updates available on '%s'. Përditësimet janë të disponueshme në '%s':
Failed to send an email via '%s': %s Dështim në dërgimin e një email përmes '%s': %s
Failed to execute command '%s': returned %d Dështoi ekzekutimi i komandës '%s': ktheu %d
Error: %s Gabim: %s
check for problems in the packagedb kërko për probleme në packegedb
show all problems; default shfaq të gjitha problemet;parazgjedhur
show dependency problems trego problemet e varësisë
show duplicate problems trego problemet e duplikimit
Package to synchronize Paketa për të sinkronizuar
Warning: Group %s does not exist. Kujdes: Grupi %s nuk ekziston.
Warning: No groups match: Kujdes: Nuk puthitet me asnjë grup:
Installed Groups: Grupet e instaluara:
Installed Language Groups: Grupet e gjuhëve të instaluara:
Available Groups: Grupet në dispozicion:
%s is empty file %s është skedar bosh