English Albanian
The following updates have been applied on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë aplikuar në '%s':
Updates completed at %s Përditësimet janë aplikuar në '%s'.
The following updates are available on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë të disponueshme në '%s':
The following updates were downloaded on '%s': Përditësimet e mëposhtme janë shkarkuar në '%s':
Updates applied on '%s'. Përditësimet janë aplikuar në '%s'.
Updates downloaded on '%s'. Përditësimet janë shkarkuar në '%s':
Updates available on '%s'. Përditësimet janë të disponueshme në '%s':
Failed to send an email via '%s': %s Dështim në dërgimin e një email përmes '%s': %s
Failed to execute command '%s': returned %d Dështoi ekzekutimi i komandës '%s': ktheu %d
Unknown configuration value: %s=%s in %s; %s
Unknown configuration option: %s = %s in %s
GPG check FAILED
Waiting for internet connection...
Started dnf-automatic.
Sleep for {} second
System is off-line.
Error: %s Gabim: %s
loading repo '{}' failure: {}
Loading repository '{}' has failed
Metadata timer caching disabled when running on metered connection.