English Swedish
Executing %(action)s Kör %(action)s
create device skapa enhet
destroy device ta bort enhet
resize device byt storlek på enhet
create format skapa format
Creating %(type)s on %(device)s Skapar %(type)s på %(device)s
Not enough entropy to create LUKS format. %d bits are needed. Inte tillräckligt med entropi för att skapa LUKS-format. %d bitar behövs.
Created %(type)s on %(device)s Skapade %(type)s på %(device)s
destroy format ta bort format
resize format ändra storlek på format
Resizing filesystem on %(device)s Ändrar storlek på filsystemet på %(device)s
Resized filesystem on %(device)s Ändrade storlek på filsystemet på %(device)s
add container member lägg till medlem i behållare
remove container member ta bort medlem från behållare
configure format konfigurera format
configure device konfigurera enhet
This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it. Detta orsakas vanligen av att enhetsavbilden klonas vilket resulterar i duplicering av UUID-värdet som skulle varit unikt. I det fallet kan man antingen koppla ifrån en av enheterna eller omformatera den.
For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com Av någon anledning kunde vi inte hitta en disketikett på en disk som kärnan rapporterar partitioner på. Det är oklart vad det precisa problemet är. Rapportera gärna felet på http://bugzilla.redhat.com
Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely.
Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
Återställ antingen disketiketten till ett fullt ut fungerande läge eller ta bort den helt.
Tips: parted kan återställa den och wipefs kan ta bort den.
Rename one of the volume groups so the names are distinct.
Hint 1: vgrename accepts UUID in place of the old name.
Hint 2: You can get the VG UUIDs by running 'pvs -o +vg_uuid'.
Byt namn på en av volymgrupperna så att namnen är olika.
Tips 1: vgrename kan ta en UUID istället för det gamla namnet.
Tips 2: Du kan se VG-UUID:er genom att köra ”pvs -o +vg_uuid”.