English Slovak
Unable to change iSCSI initiator name once set Nedá sa zmeniť už raz nastavený názov iniciátora iSCSI
Must provide an iSCSI initiator name Musíte poskytnúť názov iniciátora iSCSI
iSCSI not available iSCSI nie je dostupné
No initiator name set Nie je nastavený názov iniciátora
No iSCSI nodes discovered Neboli nájdené žiadne iSCSI uzly
No new iSCSI nodes discovered Neboli nájdené nové iSCSI uzly
Could not log in to any of the discovered nodes Nepodarilo sa prihlásiť do žiadneho nájdeného uzla
unable to allocate aligned partition nepodarilo sa prideliť zarovnaný oddiel
requested size exceeds maximum allowed požadovaná veľkosť prekračuje maximálne povolenú
disk %s inaccessible disk %s nie je dostupný
partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s) oddiel je príliš malý pre formátovanie na %(format)s (povolená veľkosť je od %(min_size)s do %(max_size)s)
partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s) oddiel je príliš veľký pre formátovanie na %(format)s (povolená veľkosť je od %(min_size)s do %(max_size)s)
Unable to allocate requested partition scheme. Nepodarilo sa prideliť požadované rozloženie oddielov.
not enough free space after creating extended partition po vytvorení rozšíreného oddielu nie je dostatok voľného miesta
failed to allocate aligned partition nepodarilo sa prideliť zarovnaný oddiel
cannot reclaim more than request has grown nie je možné získať viac miesta ako vzrástla požiadavka
DiskChunk requests must be of type PartitionRequest Požiadavky DiskChunk musia byť typu PartitionRequest
partitions allocated outside disklabel limits oddiely boli pridelené mimo limitov menovky disku
VGChunk requests must be of type LVRequest Požiadavky VGChunk musia byť typu LVRequest
not enough space for LVM requests nie je dostatok miesta pre požiadavky LVM