English Slovak
This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it. Toto je zvyčajne spôsobené klonovaním obrazu zariadenia, výsledkom čoho je duplicita hodnoty UUID, ktorá by mala byť jedinečná. V takomto prípade môžete buď odpojiť jedno zo zariadení, alebo ho znovu naformátovať.
For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com Z nejakého dôvodu nebolo možné nájsť menovku disku, na ktorom kernel našiel oddiel. Nie je jasné, čo je to za problém. Nahláste prosím túto chybu na http://bugzilla.redhat.com
Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely.
Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
Buď obnovte menovku disku do funkčného stavu alebo ju kompletne odstráňte.
Tip: pomocou parted ju môžete obnoviť alebo pomocou wipefs odstrániť.
Rename one of the volume groups so the names are distinct.
Hint 1: vgrename accepts UUID in place of the old name.
Hint 2: You can get the VG UUIDs by running 'pvs -o +vg_uuid'.
Premenujte jeden zo skupiny zväzkov tak, aby boli ich názvy rozdielne.
Tip 1: vgrename akceptuje UUID namiesto starých názvov.
Tip 2: UUID skupiny zväzkov zistíte spustením pvs -o +vg_uuid'.
FCoE not available FCoE nie je k dispozícii
You have not specified a device number or the number is invalid Nezadali ste číslo zariadenia, alebo je číslo neplatné
You have not specified a worldwide port name or the name is invalid. Nezadali ste všeobecne platný názov portu, alebo je názov neplatný.
You have not specified a FCP LUN or the number is invalid. Nezadali ste FCP LUN, alebo je číslo neplatné.
zFCP device %s not found, not even in device ignore list. Nepodarilo sa nájsť zariadenie zFCP %s, ani v zozname ignorovaných zariadení.
Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s). Nedá sa nastaviť zFCP zariadenie %(devnum)s online (%(e)s).
Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa pridať WWPN %(wwpn)s do zFCP zariadenia %(devnum)s (%(e)s).
WWPN %(wwpn)s not found at zFCP device %(devnum)s. WWPN %(wwpn)s nenájdené na zFCP zariadení %(devnum)s.
Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa pridať LUN %(fcplun)s do WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s already configured. LUN %(fcplun)s z WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s je už nakonfigurované.
Could not read failed attribute of LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa načítať zlyhaný atribút LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Failed LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s removed again. Zlyhal LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s znovu odstránený.
Could not correctly delete SCSI device of zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s). Nedá sa správne vymazať SCSI zariadenie patriace zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s).
Could not remove LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa odstrániť LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa odstrániť WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s offline (%(e)s). Nedá sa nastaviť zFCP zariadenie %(devnum)s offline (%(e)s).