Context English Czech
Show password. Zobrazit heslo
Missing name of the %addon section. Chybí název sekce %addon
policy name required for %s Pro %s je vyžadován název zásady.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Instalace nemůže pokračovat. Počítač bude restartován.
At least one of your swap devices does not have a UUID, which is common in swap space created using older versions of mkswap. These devices will be referred to by device path in /etc/fstab, which is not ideal since device paths can change under a variety of circumstances. Přinejmenším jedno z odkládacích zařízení (swap) postrádá nikde se neopakující identifikátor (UUID). To bývá obvyklé u těch, vytvořených staršími verzemi nástroje mkswap. Taková zařízení budou v souboru /etc/fstab odkazována názvem zařízení a to není ideální, protože tyto názvy se mohou z mnoha příčin změnit.
No big enough free space on disks for automatic partitioning Na jednotkách není dostatek volného místa pro automatické rozdělení.
Tried to use undefined partition "%s" in Volume Group specification Pokus o použití nedefinovaného oddílu „%s“ ve specifikaci svazku.
Failed to proceed with the installation. Nepodařilo se nastavit instalační zdroj
%(deviceName)s may not have enough space for grub2 to embed core.img when using the %(fsType)s file system on %(deviceType)s Pokud je na %(deviceType)s použit souborový systém %(fsType)s, nemusí být na %(deviceName)s dostatek místa pro vložení core.img grub2.
iscsi --iface must be specified (binding used) either for all targets or for none je třeba, aby iscsi --iface bylo uvedeno (za použití binding) buď pro všechny cíle, nebo pro žádný.
Local host name must not end with period '.'. Místní název stroje nemůže končit na „.“ (tečka)
You need to set up networking first if you want to use NTP Pokud chcete používat NTP, je nejprve potřeba nastavit síť.
Selected environment is not valid Vybrané prostředí není platné.
%s is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and reboot your system to start using it!
Systém %s je nyní úspěšně nainstalován a připraven k použití!
Pokračujte restartováním počítače a začněte ho používat.
%s is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and quit the application to start using it!
Systém %s je nyní úspěšně nainstalován a připraven k použití!
Pokračuje ukončením aplikace a začněte ho používat.
Repository %s has invalid host name Adresa repozitáře %s obsahuje neplatný název hostitele.
You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses. Sem je možné zadat čárkami oddělovaný seznam názvů skupin a jejich identifikátorů. Skupiny, které ještě neexistují, budou vytvořeny (jejich GID uveďte v závorce).
GUI|Date and Time _AM/PM _dop./odp.