English Czech
At least one of your swap devices does not have a UUID, which is common in swap space created using older versions of mkswap. These devices will be referred to by device path in /etc/fstab, which is not ideal since device paths can change under a variety of circumstances. Přinejmenším jedno z odkládacích zařízení (swap) postrádá nikde se neopakující identifikátor (UUID). To bývá obvyklé u těch, vytvořených staršími verzemi nástroje mkswap. Taková zařízení budou v souboru /etc/fstab odkazována názvem zařízení a to není ideální, protože tyto názvy se mohou z mnoha příčin změnit.
You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses. Sem je možné zadat čárkami oddělovaný seznam názvů skupin a jejich identifikátorů. Skupiny, které ještě neexistují, budou vytvořeny (jejich GID uveďte v závorce).