Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 9b319643695
Weblate authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-release-notes/nav/
Filemaskpo/*/f32/pages/_partials/Legal_Notice.po
Translation file po/pl/f32/pages/_partials/Legal_Notice.po
Resource update 21 hours ago
Resource update yesterday
Resource update 2 days ago
All other trademarks are the property of their respective owners.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
3 days ago
*MySQL* (R) is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.
*MySQL* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.
3 days ago
*XFS* (R) is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
*XFS* (R) jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
3 days ago
*Java* (R) is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
*Java* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.
3 days ago
*Linux* (R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
*Linux* (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
3 days ago
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to link:++https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines++[].
Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do link:++https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines++[].
3 days ago
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
3 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 228 1,537
Translated 100% 10 228 1,537
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 10% 1 75 527

Last activity

Last change Sept. 26, 2020, 8:33 p.m.
Last author Michał Smyk

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity