English Dutch
A KMIP structure is too long Een KMIP structuur is te lang
Ambiguous operation mode Dubbelzinnige operatie mode
Ambiguous output format Dubbelzinnig output formaat
Are you sure you want to use this packet? Weet je zeker dat je dit pakket wilt gebruiken?
A string is too long Een string is te lang
Binary data is too long Binaire data is te lang
Can not add a secret of this type Kan geen geheim van dit type toevoegen
Cannot get attributes of `%s' Kan attributen van `%s' niet krijgen
CERT CERT
Cipher mode mismatch (packet `%s', volume `%s') Verkeerde sleutel mode combinatie (pakket `%s', volume `%s')
Cipher name mismatch (packet `%s', volume `%s') Verkeerde sleutel naam combinatie (pakket `%s', volume `%s')
Copyright (C) 2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This software is distributed under the GPL v.2.

This program is provided with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Copyright (C) 2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
Deze software wordt verspreid onder de GPL v.2.

Dit programma wordt aangeboden ZONDER GARANTIE, voor zover de wet dat toelaat.
Create a random passphrase and write it to PACKET Maak een willekeurige wachtzin en schrijf het naar PAKKET
Data encryption key Data encryptie sleutel
Data encryption key unknown Data encryptie sleutel onbekend
DIR MAP
Encrypt for the certificate in CERT Versleutel voor het certificaat in CERT
Encryption information type unsupported in LUKS Encryptie informatie type niet ondersteund in LUKS
Enter password for `%s': Type wachtwoord in voor `%s':
Error adding a LUKS passphrase Fout in het toevoegen van een LUKS wachtzin