English Turkish
attribute öznitelik
bus veri yolu
container konteyner
default öntanımlı
detect tespit etmek
device aygıt
dialog iletişim kutusu
directory dizin
domain etki alanı
guest konuk
hypervisor hipervizör
image kalıp
installation kurulum
installer kurucu
introspection içgözlem
I/O G/Ç
man page kılavuz sayfası
media ortam
migrate taşımak
namespace ad uzayı