English Polish
Snapshot origin must be specified! Należy podać źródło migawki.
Snapshot origin can be specified only once! Źródło migawki może być podane tylko raz.
Snapshot with the name %s has been already defined! Już określono migawkę o nazwie %s.
Snapshot "when" parameter must be specified! Należy podać parametr „when” migawki.
Snapshot origin %s must be specified by VG/LV! Należy podać źródło migawki %s według grupy woluminów/woluminu logicznego.
Snapshot when param must have one of these values %s! Parametr „when” migawki musi mieć jedną z wartości: %s.