English Polish
Don't _require authentication Bez wymogu uwie_rzytelnienia
Network _Access Dostęp si_eciowy
Enable _network access to local sound devices Dostęp sieciowy do lokal_nych urządzeń dźwiękowych
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple i AirTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.</i>
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices _Inne komputery w sieci LAN mogą wykrywać lokalne urządzenia dźwiękowe
Simultaneous _Output Jedn_oczesne wyjście
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Lokalne udostępnienie wykrytych sieciowych urządzeń dźwiękowych _PulseAudio
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Lokalne udostępnienie wykrytych urządzeń dźwiękowych Apple Air_Tunes
Multicast/R_TP Multikast/R_TP
Enable Multicast/RTP s_ender N_adawca multikastu/RTP
Enable Multicast/RTP re_ceiver Odbior_ca multikastu/RTP
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Oddzielne urządzenie dźwiękowe dla mediów strumieniowych DLNA/UPnP
Create separate audio device _for Multicast/RTP O_ddzielne urządzenie dźwiękowe dla multikastu/RTP
preferences-desktop preferences-desktop
PulseAudio Preferences Preferencje PulseAudio
Sound Server Preferences Preferencje serwera dźwięku
Network _Server _Serwer sieciowy
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server _Udostępnianie lokalnych urządzeń dźwiękowych jako serwer mediów DLNA/UPnP
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards _Wirtualne urządzenie wyjściowe dla jednoczesnego wyjścia na wszystkich lokalnych kartach dźwiękowych
View and modify the configuration of the local sound server Wyświetlanie i modyfikacja konfiguracji lokalnego serwera dźwięku