English Polish
_Loop back audio to local speakers _Zwracanie dźwięku do lokalnych głośników
Install... Zainstaluj…
Send on fixed _port 5004 _Wysyłanie na stałym porcie 5004
Send audio from local spea_kers Wysyłanie dźwięku z lokalnych głośni_ków
Send audio from local _microphone Wysyłanie dźwięku z lokalnego _mikrofonu
View and modify the configuration of the local sound server Wyświetlanie i modyfikacja konfiguracji lokalnego serwera dźwięku
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards _Wirtualne urządzenie wyjściowe dla jednoczesnego wyjścia na wszystkich lokalnych kartach dźwiękowych
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server _Udostępnianie lokalnych urządzeń dźwiękowych jako serwer mediów DLNA/UPnP
Network _Server _Serwer sieciowy
Sound Server Preferences Preferencje serwera dźwięku
PulseAudio Preferences Preferencje PulseAudio
preferences-desktop preferences-desktop
Create separate audio device _for Multicast/RTP O_ddzielne urządzenie dźwiękowe dla multikastu/RTP
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Oddzielne urządzenie dźwiękowe dla mediów strumieniowych DLNA/UPnP
Enable Multicast/RTP re_ceiver Odbior_ca multikastu/RTP
Enable Multicast/RTP s_ender N_adawca multikastu/RTP
Multicast/R_TP Multikast/R_TP
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Lokalne udostępnienie wykrytych urządzeń dźwiękowych Apple Air_Tunes
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Lokalne udostępnienie wykrytych sieciowych urządzeń dźwiękowych _PulseAudio
Simultaneous _Output Jedn_oczesne wyjście