English Norwegian Bokmål
Adjusting aging data for user %s.
Justerer aldringsdata for bruker %s.
Alternate authentication scheme in use. Alternativt autentiseringsmetode i bruk.
Changing password for user %s.
Endrer passord for bruker %s.
Corrupted passwd entry. Korrupt passordoppføring.
delete the password for the named account (root only); also removes password lock if any
Empty password. Tomt passord
Error Feil
Error (password not set?) Feil (passord ikke satt?)
expire the password for the named account (root only) utløp passordet for navngitt konto (kun root)
Expiring password for user %s.
Utløper passord for bruker %s.
force operation tvungen operasjon
keep non-expired authentication tokens behold ikke-utgåtte autentiseringstegn
Locking password for user %s.
Låser passord for bruker %s.
lock the password for the named account (root only) lås passordet for navngitt konto (kun root)
maximum password lifetime (root only) maksimal varighet for passord (kun root)
minimum password lifetime (root only) minste varighet for passord (kun root)
No password set.
Ingen passord satt.
Note: deleting a password also unlocks the password.
number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only) antall dager etter utløp av passord før en konto deaktiveres (kun root)
number of days warning users receives before password expiration (root only) antall dager med varsel bruker får før passordet utløper (kun root)