English Nepali
You must choose a longer password. तपाईंले छोटो पासवर्ड छान्नु पर्छ।
You must choose a shorter password. तपाईंले छोटो पासवर्ड छान्नु पर्छ।
You must wait longer to change your password. तपाईंले छोटो पासवर्ड छान्नु पर्छ।