English Serbian
Bad integer value Неисправна целобројна вредност
Bad integer value of setting Неисправна целобројна вредност подешавања
BAD PASSWORD: %s ЛОША ЛОЗИНКА: %s
Cannot obtain random numbers from the RNG device Не могу да прибавим насумичне бројеве од RNG уређаја
Could not obtain the password to be scored Неуспешно прибављање лозинке коју треба оценити
Error: %s
Грешка: %s
Fatal failure Фатална грешка
Memory allocation error Грешка заузимања меморије
Memory allocation error when setting Грешка при заузимању меморије када је постављено
No password supplied Није понуђена лозинка
Opening the configuration file failed Отварање датотеке са подешавањима није успело
Password generation failed - required entropy too low for settings Стварање лозинке није успело - недовољна ентропија за подешавања
Password quality check failed:
%s
Неуспешна провера квалитета лозинке:
%s
Setting is not of integer type Подешавање није целобројне врсте
Setting is not of string type Подешавање није знаковне врсте
Setting %s is not of integer type Подешавање %s није целобројне врсте
Setting %s is not of string type Подешавање %s није знаковне врсте
The command reads the password to be scored from the standard input.
Команда чита лозинку коју треба оценити са стандардног улаза.
The configuration file is malformed Датотека са подешавањима је деформисана
The password contains forbidden words in some form Лозинка садржи забрањене речи у неком облику