English Serbian
BAD PASSWORD: %s ЛОША ЛОЗИНКА: %s
Usage: %s [user]
Употреба: %s [корисник]
The command reads the password to be scored from the standard input.
Команда чита лозинку коју треба оценити са стандардног улаза.
Error: %s
Грешка: %s
Could not obtain the password to be scored Неуспешно прибављање лозинке коју треба оценити
Password quality check failed:
%s
Неуспешна провера квалитета лозинке:
%s
Usage: %s <entropy-bits>
Употреба: %s <entropy-bits>
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Memory allocation error when setting Грешка при заузимању меморије када је постављено
Memory allocation error Грешка заузимања меморије
The password is the same as the old one Лозинка је иста као и претходна
The password is a palindrome Лозинка је палиндром
The password differs with case changes only Лозинка се разликује само променом великих и малих слова
The password is too similar to the old one Лозинка је превише слична претходној
The password contains the user name in some form Лозинка садржи корисничко име у неком облику
The password contains words from the real name of the user in some form Лозинка садржи речи из пуног имена или корисничког имена у неком облику
The password contains forbidden words in some form Лозинка садржи забрањене речи у неком облику
The password contains less than %ld digits Лозинка садржи мање од %ld цифара
The password contains too few digits Лозинка не садржи довољно цифара
The password contains less than %ld uppercase letters Лозинка садржи мање од %ld великих слова