English Czech
Memory allocation error Chyba alokace paměti
Memory allocation error when setting Chyba alokace paměti při nastavování
Password quality check failed:
%s
Chyba kontroly kvality hesla:
%s
Error: %s
Chyba: %s
Fatal failure Fatální chyba
Password generation failed - required entropy too low for settings Generování hesla selhalo - požadovaná entropie je příliš malá vzhledem k nastavení
The password is shorter than %ld characters Heslo je kratší než %ld znaků
The password is a palindrome Heslo je palindrom
The password is just rotated old one Heslo je pouze rotací starého hesla
The password is too short Heslo je příliš krátké
The password is too similar to the old one Heslo je příliš podobné předcházejícímu
The password is the same as the old one Heslo je stejné jako předcházející
The password contains less than %ld character classes Heslo má méně než %ld různých druhů znaků
The password does not contain enough character classes Heslo nemá dostatek různých druhů znaků
The password fails the dictionary check Heslo nevyhovuje kontrole slovníkem
The password contains less than %ld digits Heslo obsahuje méně než %ld číslic
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Heslo obsahuje méně než %ld jiných znaků než číslic a písmen
The password contains less than %ld lowercase letters Heslo obsahuje méně než %ld malých písmen
The password contains less than %ld uppercase letters Heslo obsahuje méně než %ld velkých písmen
The password contains too long of a monotonic character sequence Heslo obsahuje příliš dlouhou rovnoměrnou posloupnost znaků